Hướng dẫn tạo database và user thông qua SSH

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tạo MySQL database và user thông qua command line. Các bước thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào MySQL Server

# mysql -u root -p
Sau đó tiến hành gõ mật khẩu để đăng nhập

2. Tạo database mới

mysql> create database db_name;
db_name: là tên database cần tạo

3. Tạo user và ghán quyền cho database vừa tạo

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_name.* TO ‘db_user’@’localhost’ IDENTIFIED BY PASSWORD ‘my-password’;
db_user: là tên user cần tạo
localhost: user này chỉ được kết nối từ localhost, nếu muốn kết nối từ server khác ta có thể thay thế bằng địa chỉ IP của server đó
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_name.* TO ‘db_user’@’11.22.33.44’ IDENTIFIED BY PASSWORD ‘my-password’;
Thay “11.22.33.44” bằng địa chỉ IP server từ xa.
my-password: mật khẩu của db_user;

Hoàn thành việc tạo database và ghán user

mysql> flush privileges;
Chúc bạn thành công!

13/09/2021
Was this article helpful?