Hướng dẫn thay đổi đường dẫn WordPress, Joomla, Magento

1. Mục đích vài viết

Hướng dẫn cách thực hiện việc chuyển thư mục trên WordPress, Joomla, Magento để thuận tiện cho việc quản lý thư mục. Nếu cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 hoặc email về support@vinahost.vn.

2. Các bước thực hiện

2.1 WORDPRESS

1. Truy cập phpMyadmin

Đăng nhập cpanel – > Database Management -> phpMyadmin

2. Chỉnh sửa giá trị siteurl trong table wp_options

http://vinahost.info/va/uploads/16/5cfd016116-vinahost-huong-dan-thay-doi-duong-dan-wordpress-joomla-magento-1.png

2.2 JOOMLA

1. Truy cập vào file manage

Cpanel -> Site Management -> File Manager.

2. Chỉnh sửa file configuration.php

Thay giá trị newfolder bằng tên đường dẫn mới của thư mục joomla

var $log_path = ‘/home/username/public_html/oldfolder/logs’;
var $tmp_path = ‘/home/username/public_html/oldfolder/tmp’;

Ví dụ:

var $log_path = ‘/home/username/public_html/newfolder/logs’;

var $tmp_path = ‘/home/username/public_html/newfolder/tmp’;

Nếu enable cache thì vào thư mục cache xóa tất cả các file.

2.3 MAGENTO

1. Truy cập phpMyadmin

Đăng nhập cpanel – > Database Manage ment -> phpMyadmin

2. Chỉnh sửa giá trị trong table core_config_data

Tìm đến database của magento đổi các giá trị ‘web/unsecure/base_url‘ and ‘web/secure/base_url‘ trong table core_config_datatheo đường dẫn mới.

http://vinahost.info/va/uploads/16/1b30210e0a-vinahost-huong-dan-thay-doi-duong-dan-wordpress-joomla-magento-2.png

3. Xóa dữ liệu trong thư mục cache

Cpanel -> Site Management -> File Manager.

Vào thư mục chứa mã nguồn magento tìm và xóa hết các file dưới thư mục file var/cache

http://vinahost.info/va/uploads/16/9129466e50-vinahost-huong-dan-thay-doi-duong-dan-wordpress-joomla-magento-3.png

Chúc bạn thành công!

Was this article helpful?