Hướng Dẫn Thao Tác Với Lệnh Grep

Lệnh grep được sử dụng để tìm kiếm chuỗi trong một file chỉ định. Cú pháp:

grep [option] pattern [file] 

1. Tìm kiếm chuỗi trong file

Để tìm kiếm một chuỗi bất kỳ trong file, ta sử dụng cú pháp sau:

#  grep "vinahost" ./test.py

Các bạn có thể tìm kiếm chuỗi trong nhiều file cùng một lúc.

# grep "vina" ./test.py ./vint.txt

2. Tìm kiếm chuỗi không phân biệt chữ hoa chữ thường

Để tìm kiếm chuổi không phân biết chữ hoa hoặc chữ thưởng, ta sử dụng option –i.

# grep -i "vinahost" ./test.py

3. Tìm kiếm chuỗi một cách chính xác

Để tìm kiếm chuỗi một cách chính xác, ta sử dụng option –w. Ví dụ, tìm kiếm chính xác từ vina trong 2 file test.py và vint.txt. Kết quả cho thấy không file nào có chứa từ vina so với kết quả tìm kiếm không có option -w.

# grep -w "vina" ./test.py ./vint.txt

4. Tìm kiếm tất cả các file tất cả các thư mục con

Để tìm kiếm tất cả các file ở tất cả các thư mục con, ta sử dụng option –r.

# grep -r "vinahost" /etc

5. Đếm số kết quả

Để đếm số kết quả tìm kiếm, ta sử dụng option -c. Ví dụ đếm kết quả tìm kiếm từ vinahost có trong file test.py.

# grep -i -c “vinahost” ./test.py

6. Ứng dụng thực tế

Tuy nhiên trong thực tế, lệnh grep thường sử dụng kết hợp với một lệnh khác, ta gọi đó là lệnh kép. Ví dụ để kiểm tra xem dịch vụ nginx chạy port bao nhiêu, ta có thể kiểm tra bằng lệnh kép sau:

# netstat -ltnup | grep "nginx"

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

 
Was this article helpful?