Hướng dẫn enable và disable một service trong DirectAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách enable hoặc disable một dịch vụ trên DirectAdmin

Bước 1: Sửa file /usr/local/directadmin/data/admin/services.status, trong file này sẽ có danh sách các dịch vụ đang chạy trên DirectAdmin, DirectAdmin sẽ tự động start các dịch vụ nếu nó bị stop.

Ví dụ: Muốn disable dịch vụ NGINX, EXIM thì ta sửa dịch vụ từ ON thành OFF

# vi /usr/local/directadmin/data/admin/services.status

nginx=OFF

exim=OFF

Bước 2: Stop dịch vụ

# systemctl stop nginx

# systemctl disable nginx

Trong trường hợp muốn enable dịch vụ đó lên lại, ta chỉ cần chuyển dịch đó thành ON trong file /usr/local/directadmin/data/admin/services.status và start dịch vụ đó lên lại.

# systemctl start nginx

# systemctl enable nginx

 

*** Chúc các bạn thực hiện thành công !

Was this article helpful?