Hướng dẫn cấu hình Enable IPv6 cho NginX và Apache Web Server

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình Enable IPv6 cho Nginx và Apache Web Server. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Resource cần chuẩn bị:

STTHệ điều hànhWeb serverIPv6
1Centos 7Apache/Nginx2400:6540:0:fffe:7000::10
1Window Client 2400:6540:0:ffff:3511:b1c8:2aae:c1f4

Xác Định Ipv6 Trên Centos 7

Sử dụng lệnh IP show:

Bằng cách này bạn có thể xác định được địa chỉ IPv6.

Xác Định Apache Web Server Đã Cấu Hình Hoàn Chỉnh

Sử dụng lệnh: netstat –lntp | grep 80

Bằng cách này ta có thể thấy port 80 của httpd đang được mở và LISTEN truy cập từ bên ngoài vào.

Allow Port 80 Trên Firewall

Ở đây mình dùng iptables nên lệnh để allow port 80 như sau:

$ iptables –A INPUT –p tcp –dport 80 –j ACCEPT

BẬT IPV6 TRONG APACHE HTTP SERVER:

Một khi đã chắc chắn rằng Apache đã được cài đặt đúng cách, tiếp tục thực hiện như sau:

  • Truy cập vào conf folder

$ cd /etc/httpd/conf

  • Tạo 1 bản backup cho file config – khi có lỗi sẽ restore file backup lại.

$ cp /etc/httpd/conf /etc/httpd/conf.backup

  • Mở file httpd.conf và thêm dòng sao:
$ vi httpd.conf
Tìm dòng #Listen 12.34.56.78:80 và thực hiện thêm ngay bên dưới như sau:
Listen [2400:6540:0:fffe:7000::10]:80
Dùng lệnh :x để thoát vim

Bằng cách này ta đã cấu hình Apache lắng nghe request từ client gửi lên port 80 bằng Ipv6

Tiếp theo ta kiểm tra lại cấu hình httpd, sau đó restart và kiểm tra lại bằng netstat:

Oke mọi thứ đã hoàn tất, bây giờ thử truy nhập từ trình duyệt client để test xem liệu chúng ta đã config đúng chưa

Nếu bạn có thể truy cập được khi nhập IPv6 vào trình duyệt chứng tỏ chúng ta đã cấu hình hoàn tất. Ở đây mình đặt tạm 1 file index.html thay vì trang mặc định của httpd.

Trong trường hợp gặp lỗi các bạn có thể dùng các lệnh cơ bản sau để xác định vấn đề dựa vào log của apache

$ tailf /var/log/httpd/error_log
$ tailf /var/log/httpd/access_log

Hướng Dẫn Enable Ipv6 Cho Nginx

Mặc định sau khi cài đặt, Nginx đã được cấu hình sẵn để lắng nghe địa chỉ Ipv6. Bạn có thể xem nội dung của file /etc/nginx/nginx.conf, mặc định như sau:

    server {
        listen       80 default_server;
        listen       [::]:80 default_server;
…}

Trường hợp VPS/Server của bạn chỉ có 1 IPv6, cấu hình trên oke. Nếu bạn có nhiều IPv6 được gán trên server và muốn chỉ định duy nhất 1 IPv6 để LISTEN, cần chỉnh lại như sau:

listen       [2400:6540:0:fffe:7000::10]:80 default_server;

Sau khi kiểm tra lại cấu hình hoàn tất, thực hiện restart lại nginx và dùng netstat để kiểm tra

Dùng trình duyệt truy cập vào bằng IPv6 thử:

Vậy là quá trình cấu hình Enable IPv6 cho NginX và Apache Web Server đã hoàn tất, chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?