Dự án “Linux Toàn Tập“, dự án này bao gồm tất cả các bài viết về hệ điều hành ( các dịch vụ trên ) từ cơ bản đến nâng cao. Mọi góp ý, thắc mắc, đóng góp và yêu cầu bài viết vui lòng gởi thông tin cho chúng tôi qua địa chỉ email : [email protected]

Xin cám ơn sự đóng góp, góp ý của các bạn.

Phần 1: Giới thiệu về linux

– Giới thiệu về hệ điều hành Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-he-dieu-hanh-linux/

– Tìm hiểu về hệ điều hành Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-he-dieu-hanh-linux/

– Kernel : //www.gocit.vn/bai-viet/kernel/

– Giới thiệu về hệ điều hành Ubuntu : //www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu/

– Giới thiệu về hệ điều hành Debian : //www.gocit.vn/bai-viet/debian/

– Giới thiệu về hệ điều hành CentOS : //www.gocit.vn/bai-viet/centos/

– Giới thiệu về Redhat : //www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-ve-redhat/

– Hướng dẫn cài hệ điều hành CentOS 6 : //www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-centos-6/

– Download các phiên bản CentOS cũ hơn tại địa chỉ : vault.centos.org

– Cấu trúc thư mục trong Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/cau-truc-cay-thu-muc-trong-linux/

– Ý nghĩa các thư mục trong Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/y-nghia-cua-cac-thu-muc-trong-linux/

– Tìm hiểu File System của Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/file-system-linux/

– Tìm hiểu về các file khởi động của hệ điều hành Linux //www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-cac-file-khoi-dong-cua-he-dieu-hanh-linux/

– Ext4 : //www.gocit.vn/bai-viet/ext4/

Phần 2 : Linux căn bản

– Chia sẽ một số kinh nghiệm khi triển khai Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/chia-se-mot-so-kinh-nghiem-khi-trien-khai-linux/

– Reset password linux : //www.gocit.vn/bai-viet/reset-password-root-linux/

– Giới thiệu dịch vụ SSH trên Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/gioi-thieu-dich-vu-ssh-tren-linux/

– Một số lệnh Linux cơ bản : //www.gocit.vn/bai-viet/linux-commands/

– Sử dụng “vi” trong Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/su-dung-vi-linux/

– Cài phần mềm trong Linux: //www.gocit.vn/bai-viet/co-ban-ve-cai-dat-phan-mem-tren-linux/

– Hướng dẫn cài webmin trên Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-dat-webmin/

– Các câu lệnh dành cho network trên Linux :  //www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-danh-cho-network-tren-linux/

– Một số lệnh yum cơ bản : //www.gocit.vn/bai-viet/mot-so-lenh-co-ban-su-dung-yum/

– Network File System () : //www.gocit.vn/bai-viet/network-file-system-nfs/

– NFS //www.gocit.vn/bai-viet/nfs-server/

– Sử dụng Crontab trên Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/crontab-linux/

– Ý nghĩa các thông số fstab trên Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/y-nghia-cac-thong-so-trong-fstab/

– Grep Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/grep-linux

– Quyền truy cập file trên linux : //www.gocit.vn/bai-viet/quyen-truy-cap-file-tren-linux/

–  Quản lý user – group và phân quyền trên linux //www.gocit.vn/bai-viet/quan-ly-user-group-va-phan-quyen-tren-linux/

– Tạo và quản lý user trên linux //www.gocit.vn/bai-viet/tao-va-quan-ly-user-linux/

– File và hệ thống file trên linux //www.gocit.vn/bai-viet/file-va-he-thong-file-tren-linux/

– Tìm hiểu về /dev/nul : //www.gocit.vn/bai-viet/tim-hieu-ve-dev-null/

– Basic Linux Command : //www.gocit.vn/bai-viet/basic-linux-commands/

– Giám sát hệ thống Linux với netstat : //www.gocit.vn/bai-viet/giam-sat-he-thong-linux-voi-netstat/

– Một số câu lệnh thường dùng trên linux : //www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-thuong-dung-trong-linux/

– How to enable IP Forwarding in Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/how-to-enable-ip-forwarding-in-linux/

– Tối ưu linux kernel https://www.gocit.vn/bai-viet/toi-uu-linux-kernel/

Phần 3: Một số dịch vụ căn bản trên Linux

– Hướng dẫn cấu hình DHCP : //www.gocit.vn/bai-viet/dhcp/

Cache : //www.gocit.vn/bai-viet/squid-cache/

– Căn bản Squid Cache : //www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-squid-cache/

– Network Time Protocol ( NTP ) trên linux : //www.gocit.vn/bai-viet/network-time-protocol-ntp-tren-linux/

– Hướng dẫn cài VsFTP : //www.gocit.vn/bai-viet/vsftp/

– SSH without a password : //www.gocit.vn/bai-viet/ssh-without-password/

– Logrotate : //www.gocit.vn/bai-viet/logrotate/

– Căn bản samba trên linux : //www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-samba-linux/

– Cài đặt và cấu hình samba : //www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-va-cau-hinh-samba/

– Network Tool : //www.gocit.vn/bai-viet/network-tools/

– Rar – Unrar trên Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/rar-unrar-linux/

Phần 4: Một số thủ thuật trên linux

– Một số lệnh Linux cơ bản: //www.gocit.vn/bai-viet/linux-commands/

– Các câu lệnh thường dùng trên linux : //www.gocit.vn/bai-viet/cac-cau-lenh-thuong-dung-trong-linux/

– Tips Linux :

//www.gocit.vn/bai-viet/linux-tips/

//www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux/

//www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-2/

//www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-3/

//www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-4/

//www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-5/

//www.gocit.vn/bai-viet/tips-linux-6/

Squid out of filedescriptors : //www.gocit.vn/bai-viet/squid-proxy-out-of-filedescriptors/

Một số thủ thuật với htaccess : //www.gocit.vn/bai-viet/mot-so-thu-thuat-voi-htaccess/

//www.gocit.vn/bai-viet/tao-tap-tin-tren-linux-co-kich-thuoc-bat-ky/

//www.gocit.vn/bai-viet/sua-mot-so-loi-chung-trong-linux/

Phần 5 : Một số dịch  vụ nâng cao:

Hướng dẫn cài đặt OpenVPN : //www.gocit.vn/bai-viet/huong-dan-cai-dat-openvpn/

Các lệnh MySQL thông dụng : //www.gocit.vn/bai-viet/cac-lenh-mysql-thong-dung/

Khôi phục mật khẩu root MySQL : //www.gocit.vn/bai-viet/khoi-phuc-mat-khau-root-mysql/

MySQL Query Cache : //www.gocit.vn/bai-viet/mysql-query-cache/

MySQLTuner :  //www.gocit.vn/bai-viet/mysqltuner/

AutoMySQL Backup : //www.gocit.vn/bai-viet/automysqlbackup/

Căn bản iptables : //www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-iptables/

Căn bản về iptables ( phần 2 ) : //www.gocit.vn/bai-viet/can-ban-iptables-2/

Iptables tutorial : //www.gocit.vn/bai-viet/iptables-tutorial-3/

Firewall iptables : //www.gocit.vn/bai-viet/firewall-linux/

Iptables tutorial : //www.gocit.vn/bai-viet/iptables-tutorial/

Iptables Firewall Configuration Tutorial : //www.gocit.vn/bai-viet/iptables-firewall-configuration-tutorial/

Selinux là gì : //www.gocit.vn/bai-viet/disable-selinux/

Build : //www.gocit.vn/bai-viet/rpm-build/

Cài phần mềm từ source trên linux : //www.gocit.vn/bai-viet/install-open-source-linux/

Một số tool monitor linux : //www.gocit.vn/bai-viet/15-tool-monitor-linux/

Linux System Monitor Tools : //www.gocit.vn/bai-viet/linux-system-monitor-tools/

Iptables ip_conntrack table full : //www.gocit.vn/bai-viet/iptables-ip-conntrack-tables-full/

Linux kernel sysctl : //www.gocit.vn/bai-viet/linux-kernel-sysctl/

PHP Security : //www.gocit.vn/bai-viet/php-security/

Change datadir MySQL : //www.gocit.vn/bai-viet/change-datadir-mysql/

Install memcached : //www.gocit.vn/bai-viet/install-memcached/

System Admin Tool Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/system-admin-tool-linux/

Migrate MySQL Database : //www.gocit.vn/bai-viet/migrate-mysql-databse/

Migrate user account Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/migrate-user-account-linux/

HowTo: Speed Up Linux Software Raid Building And Re-syncing : //www.gocit.vn/bai-viet/speed-up-software-raid-linux/

Software Vs Hardware RAID Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/software-vs-hardware-raid-linux/

RAID 5 vs RAID 10: Recommended RAID For Safety and Performance : //www.gocit.vn/bai-viet/raid-5-vs-raid-10/

Undelete Files Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/undelete-files-linux/

Các phương pháp đối phó ddos //www.gocit.vn/bai-viet/cac-phuong-phap-doi-pho-ddos/

Truy cập MySQL Server từ xa thông qua SSH : //www.gocit.vn/bai-viet/truy-cap-mysql-server-thong-qua-ssh/

Cấu hình MRTG trên Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/cau-hinh-mrtg-tren-centos/

Mã hóa tập tin với OpenSSL : //www.gocit.vn/bai-viet/ma-hoa-tap-tin-voi-openssl/

SUID/SGID, STICKY : //www.gocit.vn/bai-viet/suid-sgid-sticky/

Tuning Linux firewall connection tracker ip_conntrack : //www.gocit.vn/bai-viet/tuning-linux-firewall-connection-tracker-ip_conntrack/

MySQL trên Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/mysql/

Cài đặt Xen trên Centos : //www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-xen-tren-centos/

Cài đặt Openvz trên CentOS : //www.gocit.vn/bai-viet/cai-dat-openvz-tren-centos/

Mysql Database Performance tuning : //www.gocit.vn/bai-viet/mysql-database-performance-tuning/

Cấu hình HAProxy và Keepalived : //www.gocit.vn/bai-viet/cau-hinh-haproxy-va-keepalived/

Haproxy for Mysql Failover and Redundancy : //www.gocit.vn/bai-viet/haproxy-mysql-failover-redundancy/

Keepalived For Web Cluster //www.gocit.vn/bai-viet/keepalived-for-web-cluster/

Nginx: SSL Reverse Proxy (Load Balanced SSL Proxy) http://www.gocit.vn/bai-viet/nginx-setup-ssl-reverse-proxy-load-balanced-ssl-proxy/

Check mysql replication : //www.gocit.vn/bai-viet/check-mysql-replication/

Htaccess Toàn Tập : //www.gocit.vn/bai-viet/htaccess/

Cpulimit : hạn chế việc sử dụng đối với các Process trong Linux : //www.gocit.vn/bai-viet/cpulimit-han-che-su-dung-cpu-voi-cac-process-trong-linux/

Tối ưu hệ thống Linux //www.gocit.vn/bai-viet/toi-uu-he-thong-linux

Phần 6: LAB Linux ( dành cho các bạn thực hành )

Lab Linux – Network File System (NFS) : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-network-file-system-nfs/

Lab Linux – Cài Đặt DHCP Server : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-dhcp-server/

Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ Samba : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-va-cau-hinh-dich-vu-samba/

Lab Linux – Network Information Service – NIS : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-network-information-service-nis/

Lab Linux – Cài đặt cấu hình dịch vụ LDAP : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-cau-hinh-dich-vu-ldap/

Lab Linux – Dịch vụ chia sẻ file FTP : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-dich-vu-chia-se-file-ftp/

Lab Linux – Cài đặt và cấu hình dịch vụ //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cai-dat-va-cau-hinh-dich-vu-dns/

Lab Linux – Xây dựng Slave DNS : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-xay-dung-slave-dns/

Lab Linux – Cấu hình webserver Apache : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cau-hinh-webserver-apache/

Lab Linux – Cấu hình Virtual Host : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-cau-hinh-virtual-host/

Lab Linux – Giám sát hệ thống web server :  //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-giam-sat-he-thong-web-server/

Lab Linux – Triển khai hệ thống mail server Postfix ( phần 1 )  : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-trien-khai-he-thong-mail-server-postfix-p1/

Lab Linux – Triển khai hệ thống mail server Postfix – ( phần 2 )  : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-trien-khai-he-thong-mail-server-postfix-p2/

Lab Linux – Căn bản Iptables : //www.gocit.vn/bai-viet/lab-linux-can-ban-iptables/

Tài liệu tham khảo

//www.gocit.vn/bai-viet/ebook-linux-administration-a-beginners-guide-fifth-edition/

//www.gocit.vn/bai-viet/ebook-tai-lieu-lpi-tieng-viet/

//www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu-12-04-lts-precise-pangolin/

//www.gocit.vn/bai-viet/ubuntu-12-10-quantal-quetzal/

//www.gocit.vn/bai-viet/ebook-huong-dan-su-dung-he-dieu-hanh-ubuntu/

Linux Administration: A Beginners Guide, 5 Edition

Linux Administration: A Beginners Guide, Sixth Edition

Ebook : UNIX and Linux System Administration Handbook, 4th Edition

Ebook : https://www.fshare.vn/folder/5APENQGSBYKP

ISO Centos 6.x 7.x: https://www.fshare.vn/folder/8S4SHOO6KYU6

Tiếp tục cập nhật.

Tham gia thảo luận tại forum : //forum.gocit.vn/threads/du-an-linux-toan-tap.185/

Print Friendly, PDF & Email

Bài viết liên quan