Khái Quát Chức Năng Các Chain Mặc Định Trên Iptables

Bài viết này sẽ giúp bạn Khái Quát Chức Năng Các Chain Mặc Định Trên Iptables. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Chains được tạo ra với một số lượng nhất định ứng với mỗi Table, giúp lọc gói tin tại các điểm khác nhau. Đồng thời, chains cho phép lọc gói tin tại các điểm khác nhau. Iptable có thể thiết lập với các chains sau:

  • Chain PREROUTING: Các rule thuộc chain này sẽ được áp dụng ngay khi gói tin vừa vào đến Network interface. Chain này chỉ có ở table NAT, raw và mangle. Tồn tại trong Nat Table, Mangle Table và Raw Table, các rules trong chain sẽ được thực thi ngay khi gói tin vào đến giao diện mạng (Network Interface).
  • Chain INPUT: Các rule thuộc chain này áp dụng cho các gói tin ngay trước khi các gói tin được vào hệ thống. Chain này có trong 2 table mangle và filter; chỉ có ở Mangle Table và Nat Table với các rules được thực thi ngay trước khi gói tin gặp tiến trình.
  • Chain OUTPUT: Các rule thuộc chain này áp dụng cho các gói tin ngay khi gói tin đi ra từ hệ thống. Chain này có trong 3 table là raw, mangle và filter. Tồn tại ở Raw Table, Mangle Table và Filter Table, có các rules được thực thi sau khi gói tin được tiến trình tạo ra.
  • Chain FORWARD: Các rule thuộc chain này áp dụng cho các gói tin chuyển tiếp qua hệ thống. Chain này chỉ có trong 2 table mangle và table. Tồn tại ở Manle Table và Filter Table, có các rules được thực thi cho các gói tin được định tuyến qua host hiện tại.
  • Chain POSTROUTING: áp dụng cho các gói tin đi network interface. Chain này có trong 2 table mangle và NAT. Chỉ tồn tại ở Manle Table và Nat Table với các rules được thực thi khi gói tin rời giao diện mạng.

Hình sau mô tả chi tiết thứ tự xử lý các table và các chain trong flow xử lý gói tin:

 

22/03/2021
Was this article helpful?