Cấu hình Timezone và đồng bộ NTP trên Server Linux

  • Cấu hình timezone trên Ubuntu 20.04 và CentOS 8

Bước 1: Liệt kê các múi giờ có sẵn

$ timedatectl list-timezones

Lưu ý:

  • Nhấn phím space để cuộn sang trang tiếp theo, phím b để cuộn lại trang trước
  • Sau khi tìm thấy múi giờ thích hợp, các bạn nhấn phím q để quay lại dòng lệnh

Bước 2: Để thiết lập múi giờ thích hợp, các bạn sử dụng lệnh sau:

$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Saigon

Bước 3: Để chắc chắn, các bạn nên kiểm tra lại múi giờ sau khi thiết lập

$ timedatectl

Bước 4: Cài đặt NTP

NTP là gì?

NTP (Network Time Protocol) là một giao thức dùng để đồng bộ đồng hồ của các hệ thống máy tính thông qua mạng dữ liệu chuyển mạch gói với độ trễ biến đổi. Khi các client gửi yêu cầu đồng bộ thời gian lên máy chủ, các máy chủ sẽ cập nhật với nhau để có thể đồng bộ chính xác giờ nhất cho client.

  • Cài đặt NTP trên Ubuntu 20.04

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install ntp

  • Cài đặt NTP trên Centos 8

Ở CentOS trình quản lý gói quen thuộc yum sẽ được thay thế bằng dnf

$ sudo dnf install chrony

$ sudo systemctl enable chronyd

Was this article helpful?