Cấu Hình Chuyển Hướng HTTP Sang HTTPS Trên Module Rewrite

– Đầu tiên, bạn mở “IIS manager” console, chọn tên miền website cần cấu hình chuyển hướng và nháy đúp vào biểu tượng “URL Rewrite

– Tiếp theo, bạn nhấp chọn vào “Add Rule(s)” tại trình đơn Actions bên phải

– Chọn “Blank Rule” trong mục “Inbound rules”, và nhấn “OK”

– Tại giao diện “Edit Inbound Rules“, bạn nhập vào những trường thông tin sau:

+ Name: Tên của Inbound Rule (có thể đặt tùy ý, đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ)

+ Requested URL: chọn “Matches the Pattern

+ Using: chọn “Regular Expressions

+ Pattern: nhập vào giá trị “(.*)

– Tiếp theo, trong mục “Conditions“, chọn “Mathch All” bên dưới trình đơn “Logical Grouping” và nhấp chọn “Add“.

– Trong cửa sổ “Edit Conditions“, bạn thực hiện nhập và chọn những nội dung sau:

+ Condition input: nhập vào “{HTTPS}

+ Check if input string: chọn “Matches the Pattern

+ Pattern: nhập vào “^OFF$

– Bước kế tiếp, trong mục “Action“, bạn nhập và chọn những nội dung sau:

+ Action types: chọn “Redirect

+ Redirect URL: “https://{HTTP_HOST}/{R:1}

+ Tích vào tùy chọn “Append query string”.

+ Redirect type: bạn có thể tùy chọn một trong các kiểu chuyển hướng được cung cấp sẵn, ví dụ: Permanent (301).

Bạn có thể tham khảo ở đây:

– Cuối cùng, bạn nhấp chọn “Apply” từ trình đơn “Actions” bên phải màn hình để lưu lại các thiết lập và mở trình duyệt truy cập vào website bằng đường dẫn với giao thức http thông thường để kiểm tra kết quả chuyển hướng.

– Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

09/08/2021
Was this article helpful?