Hướng dẫn cấu hình bonding 2 card mạng RHEL/CentOS

1. Giới thiệu

Network bonding là gì?

Network bonding hiểu một cách đơn giản là cấu hình 2 hay nhiều card mạng chạy song song nhau, hỗ trợ nhau hay nói cách khác là cân bẳng tải và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho server, nếu 1 trong 2 card bị down thì dịch vụ trên server vẫn chạy bình thường bằng các card mạng khác.

Bonding có những chế độ nào?

mode=0 (Balance Round Robin) 
mode=1 (Active backup) 
mode=2 (Balance XOR) 
mode=3 (Broadcast) 
mode=4 (802.3ad) 
mode=5 (Balance TLB) 
mode=6 (Balance ALB)

Để tìm hiểu rõ hơn về các chế độ này, quý khách vui lòng tham khảo link sau http://linux.cloudibee.com/2008/02/network-bonding-part-ii-modes-of-bonding/


2. Cấu hình

Bước 1. Tạo file ifcfg-bond0 với địa chỉ IP, netmask và gateway. Đây là địa chỉ IP mà các card mạng sẽ dùng chung.

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
DEVICE=bond0 
IPADDR=192.168.1.10 
NETMASK=255.255.255.0 
GATEWAY=192.168.1.1 
USERCTL=no 
BOOTPROTO=none 
ONBOOT=yes

Bước 2. Chỉnh sửa các card mạng eth0, eth1, eth2,.. Cần chú ý đến tham số cấu hình Bond MASTER và SLAVE

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0 
BOOTPROTO=none 
ONBOOT=yes 
# Settings for Bond 
MASTER=bond0 
SLAVE=yes

 

# vi cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1 
BOOTPROTO=none 
ONBOOT=yes 
USERCTL=no 
# Settings for bonding 
MASTER=bond0 
SLAVE=yes

Bước 3. Cấu hình các thông số cho Bond, chọn chế độ chạy cho Bond (ở phần 1)

# vi /etc/modprobe.conf

alias bond0 bonding 
options bond0 mode=5 miimon=100

bond0: Tên của bond được tạo ra.
miimon: Xác định mức độ thường xuyên, tính bằng milli giây, bond được kiểm tra nếu nó vẫn đang hoạt động.
mode: chế độ bond đang chạy. (mode 5: cân bằng tải)

Bước 4. Load module

# modprobe bonding

Bước 5. Restart lại network

# service network restart

Hãy thử ifdown eth0 và kiểm tra # vi /proc/net/bonding/bond0 để xem bond đang hoạt động.

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVER – COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

Was this article helpful?