Hướng Dẫn Cài Đặt Memcached Trên DirectAdmin

Tổng quan

 • Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tường (objects) và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độ truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nên web. Vào lúc đầu, hệ thống memcached được phát triển nởi Danga Interactive và dùng LiveJournal. Sau đó, memcached trở nên phổ biến và được dùng trên các trang web khác.
 • Memcached có khả năng mở rộng cao, dựa trên các khóa lưu trữ các giá trị và đối tượng bất cứ khi nào bộ nhớ RAM còn khả dụng, phục vụ cho việc truy cập được nhanh nhất, mà không phải truy cập vào CSDL hay tài nguyên trên đĩa cứng.

Các bước cài đặt Khởi động memcached bằng lệnh

Cài đặt Memcached

Bước 1:

 • CentOS 6 & 7
#yum install memcached –y
 • CentOS 5
#yum –enablerepo=remi install memcached
 • Bạn cần lưu ý là có 2 memcache package tồn tại là memcache và memcached (có thêm chữ d cuối) cũng như có 2 phiên bản PHP Extention Module tương ứng với php-pecl-memcache và php-pecl-memcahed.
 • Tuy nhiên, để sử dụng ổn định với nhiều tính năng hơn thì chúng ta nên sử dụng phiên bản thứ 2 memcached.

Bước 2: Cấu hình Memcached

Thông số quan trọng nhất các bạn cần lưu ý đó là CACHESIZE, đơn vị  tính là MB.Ví dụ như bên dưới là mình sử dụng 512MB để cache (mặc định là 64MB).

OPTIONS cấu hình bảo mật chỉ cho local connect được là port 11211

 #vi /etc/sysconfig/memcached

Khởi động memcached bằng lệnh:

 #systemctl enable memcached
 #systemctl start memcached

Bước 3: Cài đặt php-memcache

 • Kiểm tra trạng thái của memcache
#systemctl status memcached
 • Kiểm tra xem php-memcache được tích hợp chưa
#php –m | grep memcache
 • Nếu chưa có gì ta thực hiện cài đặt php-memcached
 • Cài đặt các gói hỗ trợ cho việc cài đặt
#yum install php-devel php-pear –y
 • Cài đặt php-memcache
#yum install libmemcache-devel
#pecl install memcache

Kích hoạt memcache (enable memcache)

 • Kiểm tra đường dẫn của file php.ini
#php –i | grep php.ini

 • Đưa module memcache vào php. Như các bạn đã thấy dòng

Loaded Configuration File => /usr/local/php72/lib

Thì rõ lệnh:

#echo “extension=memcache.so” >> /usr/local/ph72/lib/php.ini
 • Kiểm tra module đã hoạt động chưa
#php –m  | grep memcache

Kiểm tra hoạt động của memcached

Sử dụng lệnh netstat –nltp | grep 11211 để kiểm tra memcached.

Chúc các bạn cài đặt thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST:

>> SERVERCOLOCATION – CDN

>> CLOUDVPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN

>> SSL

Was this article helpful?