Hướng dẫn cài đặt IPv4, IPv6 trên Ubuntu 20

Phiên bản Ubuntu 20.04 đã chính thức release. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt IPv4, IPv6 trên Ubuntu 20. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về support@vinahost.vn hoặc chat với VinaHost qua livechat https://livechat.vinahost.vn/chat.php.

Đầu tiên, chúng ta cần xác định thông tin những IP cần cấu hình:

IPv4: 123.30.129.184

Additional IPv4: 123.30.129.180

Prefix: /27

Gateway: 123.30.129.161

IPv6: 2400:6540:0:FFFE:7000::10

Additional IPv6: 2400:6540:0:FFFE:7000::11

Prefix: /69

Gateway6: 2400:6540:0:FFFE:7000::1

1. Cấu hình static IPv4 trên hệ điều hành Ubuntu 20.04

Kiểm tra cấu hình mạng bước đầu:

$ networkctl status

Kết quả: tên card mạng là ens18 và chưa được gán IP, chúng ta tiếp tục thực hiện các bước sau để gán Ipv4 cho card NIC:

Truy cập và sửa file config:

$ sudo vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Cấu hình mặc định:

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4 : yes  

Tiến hành edit lại cấu hình lại như sau ( chú ý thay IP-Prefix-Gateway4 theo dãy IP bạn đang dùng) :

Sau đó tiến hành lưu file lại và thực hiện apply cấu hình mới bằng lệnh:

$ sudo netplan apply

Sau đó ta kiểm tra lại Ipv4 đã gán thành công chưa:

Như vậy là IP 123.30.129.184 đã được gán vào port ens18 thành công.

Ngoài ra nếu có lỗi bạn có thể chạy lệnh sau để troubleshoot sự cố:

$ sudo netplan --debug apply

2. Cấu hình nhiều IPv4 trên cùng 1 port mạng hệ điều hành Ubuntu 20.04

  • Trong nhiều trường hợp, VPS-server cần chạy nhiều hơn 1 IP, khi đó ta cần cấu hình để máy chủ chạy được nhiều IP trên 1 port mạng.
  • Tiến hành edit lại file 01-netcfg.yaml:
$ sudo vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Và tiến hành thêm IP 123.30.129.180 vào file config như sau:

Sau đó tiến hành lưu file lại và thực hiện apply cấu hình mới bằng lệnh:

$ sudo netplan apply

Kiểm tra lại Ipv4 thứ 2 đã gán thành công:

Ngoài ra có thể kiểm tra thêm bằng cách ping tới google bằng IP thứ 2, ta thực hiện như sau:

Như vậy là chúng ta đã cấu hình hoàn tất cho nhiều Ipv4 cùng thuộc 1 Vlan  trên 1 Interface của hệ điều hành Ubuntu 20.04.

3. Cấu hình static IPv6 trên Ubuntu 20.04

Thực hiện như sau. Đầu tiên, mở file config network

$ sudo vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml


Tiến hành edit lại cấu hình lại như sau ( chú ý thay Ipv6-Prefix-Gateway6 theo dãy Ipv6 bạn đang dùng):

Sau đó tiến hành lưu file lại và thực hiện apply cấu hình mới bằng lệnh:

$ sudo netplan apply

Thực hiện kiểm tra đã có thể kết nối bằng Ipv6 chưa bằng cách dùng lệnh ping6:

Hoặc check link sau: http://ipv6now.com.au/pingme.php

4. Cấu hình nhiều IPv6 trên cùng 1 port mạng sử dụng hệ điều hành Ubuntu 20.04

  • Trong nhiều trường hợp, VPS-server cần chạy nhiều hơn 1 IP, khi đó ta cần cấu hình để máy chủ chạy được nhiều IP trên 1 port mạng.
  • Tiến hành edit lại file 01-netcfg.yaml:
$ sudo vi /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Và tiến hành thêm IP 2400:6540:0:FFFE:7000::11 vào file config như sau:

Sau đó tiến hành lưu file lại và thực hiện apply cấu hình mới bằng lệnh:

$ sudo netplan apply

Kiểm tra lại Ipv6 thứ 2 đã gán thành công:

Ngoài ra có thể kiểm tra thêm bằng cách ping tới google bằng Ipv6 thứ 2, ta thực hiện như sau:

$ ping6 -c 5 -I 2400:6540:0:FFFE:7000::11 google.com

Như vậy chúng ta đã thực hiện xong cách cài đặt Ipv4, Ipv6 cũng như gán nhiều IP trên 1 interface của hệ điều hành Ubuntu 20.04 LTS. Chúc các bạn thành công.

Was this article helpful?