Hướng dẫn cài đặt Python

Trước khi cài đặt Python, bạn cần tải Python từ: https://www.python.org/downloads/. Sau khi đã tải Python về máy, thì việc cài đặt Python cũng giống như cài đặt các phần mềm khác như bộ Visual Studio của Microsoft, bạn cứ nhấn next, next và … Continue reading

Python là gì

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về ngôn ngữ lập trình Python, về lịch sử và một số đặc điểm của nó. Python là gì? Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một … Continue reading

Học Python

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, bậc cao, mạnh mẽ. Ngoài ra, học Python là khá đơn giản và dễ dàng. Python cũng là một ngôn ngữ thông dịch, tức là ngôn ngữ không cần phải biên dịch ra file chạy mà đọc code đến đâu … Continue reading

Understanding limits.conf file

UNIX/Linux operating systems have the ability to limit the amount of various system resources available to a user process. These limitations include how many files a process can have open, how large of a file the user can create, and how much memory can be used by the different components of the … Continue reading