Amazon EBS introduction

EBS EBS là viết tắt của Amazon Elastic Block Store cung cấp block level storage volumes cho việc sử dụng với EC2 instances. Bạn có thể mount những volumes này như device trên instances, bạn có thể mount nhiều volumes trên cùng một instance nhưng mỗi … Continue reading