Tối ưu Linux Kernel

Kernel của Linux có rất nhiều những thông số cho phép người dùng tùy chỉnh nhằm tối ưu hiệu năng của hệ thống và ứng dụng. Tùy vào nhu cầu thực tế mà người quản trị có thể tối ưu các tham số này khác nhau. Để tương tác với … Continue reading