GIT – Sysstat là công cụ quen thuộc của người quản trị server hay sử dụng để theo dõi system performance và usage activity

1. Cài đặt:

– Đối với :

yum sysstat

– Đối với Debian/Ubuntu:

apt-get install sysstat

Khởi động service:

# /etc/init.d/sysstat start
Starting the system activity data collector: sadc.

Khởi động cùng OS:

# chkconfig sysstat on

2. Một số lệnh hay dùng của sysstat:

iostat : lệnh này sẽ hiện thì load trung bình của hệ thống kể từ lần reboot gần đây nhất. Mặc định lệnh iostat sẽ hiển thị mức sử dụng trung bình của CPU, thống kê input/output của tất cả các ổ cứng và partition trên hệ thống:

# iostat
Linux 2.6.32 (www.gocit.vn)    07/14/2011      _x86_64_avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
1.31    0.01    0.47    0.08    0.00   98.13Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               4.97        16.76        89.28    7127976   37979283
sda1              0.00         0.00         0.00       2086         30
sda2              0.00         0.00         0.01        940       3048
sda3              4.96        16.75        89.27    7124638   37976205

– Chúng ta có hiển thị thông tin cần xem với thời gian update được chỉ định như sau:

# iostat 5 5
Linux 2.6.32 (www.gocit.vn)    07/14/2011      _x86_64_
avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
1.31    0.01    0.46    0.08    0.00   98.13Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               4.97        16.75        89.30    7129112   38016826
sda1              0.00         0.00         0.00       2086         30
sda2              0.00         0.00         0.01        956       3048
sda3              4.97        16.74        89.29    7125758   38013748avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
0.10    0.00    0.15    0.00    0.00   99.75Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               0.60         0.00         4.80          0         24
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0
sda2              0.00         0.00         0.00          0          0
sda3              0.60         0.00         4.80          0         24

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle
0.15    0.00    0.25    0.00    0.00   99.60

Device:            tps   Blk_read/s   Blk_wrtn/s   Blk_read   Blk_wrtn
sda               0.60         0.00         4.80          0         24
sda1              0.00         0.00         0.00          0          0
sda2              0.00         0.00         0.00          0          0
sda3              0.60         0.00         4.80          0         24

Lệnh trên chỉ hiển thị 5 giá trị đầu tiên, thời gian refresh là 5s 1 lần.
mpstat : lệnh này hiển thị thông tin CPU usage của từng CPU đối với hệ thống có nhiều CPU

# mpstat
Linux 2.6.32 (www.gocit.vn)    07/14/2011      _x86_64_
03:44:29 AM  CPU   %user   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal   %idle    intr/s
03:44:29 AM  all    1.31    0.01    0.46    0.08    0.00    0.00    0.00   98.14   2725.98

sar : lệnh này lấy kết quả thông tin CPU usage, RAM usage và load average của hệ thống và lưu vào vào file thường xuyên. Chạy lệnh này mặc định sẽ hiển thị thông tin thống kê trong ngày về hệ thống:

# sar
Linux 2.6.32 (www.gocit.vn)  07/14/201111:17:11 AM       LINUX RESTART11:20:01 AM       CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
11:30:01 AM       all      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     99.93
Average:          all      0.05      0.00      0.02      0.00      0.00     99.93

Ngoài ra còn có 1 số lệnh đi kèm với gói sysstat này như:

sadc stands for “system activity data collector”. This is the sar backend tool that does the data collection.
sa1 stores system activities in binary data file. sa1 depends on sadc for this purpose. sa1 runs from cron.
sa2 creates daily summary of the collected statistics. sa2 runs from cron.
sadf can generate sar report in CSV, XML, and various other formats. Use this to integrate sar data with other tools.
pidstat reports statistics based on the process id (PID)
nfsiostat displays NFS I/O statistics.
cifsiostat generates CIFS statistics.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan