GIT – Giới Thiệu : Simplebackup lá một chương trình cho phép bạn backup File và Directory. Phiên bản hiện tại : 1.8.1 [Stable] .

Chương trình sử dụng Perl nên các bạn cần cài perl trước khi dùng bằng lệnh sau

yum perl

Cài đặt:
– Bước 1: gói simplebackup tại địa chỉ sau:

http://sourceforge.net/projects/migas-sbackup/files/stable/1.8.1/

– Bước 2 : Cài đặt:

#mkdir /backup
#wget http://sourceforge.net/projects/migas-sbackup/files/stable/1.8.1/simplebackup-1.8.1.tar.gz/download

– Bước 2: Giải nén phần mềm như sau:

# cd /backup
# tar –xvfz simplebackup-1.8.1.tar.gz

– Bước 3: Copy tập tin simplebackup.pl trong thư mục vừa giải nén vào /usr/local/bin

# cp simplebackup.pl /usr/local/bin

– Bước 4: Tạo thư mục simplebackup trong /usr/local

#cd /usr/local
#mkdir simplebackup

– Bước 5: Tạo file cấu hình backup.conf như sau:

#simplebackup.pl –econf backup.conf

Cấu hình:
– Bước 1: Sửa lại nội dụng của tập tin backup.conf như sau :

#vi /usr/local/ simplebackup/backup.conf
backup_format = tar.gz
input_backup_dir = /var/lib/mysql ( chỉ ra thư mục cần backup )
output_backup = /backup ( chỉ ra thư mục ta backup )
keep_last_n_files = 2

– Bước 2: Test file cấu hình như sau:

#simplebackup.pl –tconf /usr/local/ simplebackup/backup.conf

– Bước 3: Chạy chương trình và thực hiện backup như sau:

#simplebackup.pl –conf /usr/local/simplebackup/backup.conf

– Bước 4: Tạo như sau:

0 12 * * * /usr/local/bin/simplebackup.pl –conf /usr/local/simplebackup/backup.conf

Lệnh trên sẽ hẹn giờ chạy backup lúc 12 h.

Thao khảo thêm bài viết Hướng dẫn sử dụng Crontab trên linux

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan