GIT – Nói về vấn đề DDos, có lẽ sẽ rất khó để chắc chắn rằng làm thế nào chúng ta có thể an toàn 100% trước vấn nạn này. Bởi có rất nhiều phương thức tấn công như dos,ddos, flood, Slowloris …cũng như đi kèm với nó là các cường độ khác nhau.

Bởi vậy các giải pháp  trình bày bên dưới sẽ chỉ có thể giúp bạn trong một số trường hợp nhất định mà thôi. Tuy vậy nó cũng sẽ phần nào giúp bạn kiện toàn bảo mật cho webserver của bạn.

ddos map Server Optimized: Anti DDos cho Linux Webserver hacker virus security domain hosting server chu de duoc quan tam

1. Hạn chế DDos: Dos Deflate

Tiến hành cài đặt Firewall Dos Deflate:

#cd download
#wget http://www.inetbase.com/scripts/ddos/install.sh
#chmod 0700 install.sh
#./install.sh

Nội dung file install.sh như sau

#!/bin/sh
if [ -d ‘/usr/local/ddos’ ]; then
echo; echo; echo “Please un-install the previous version first”
exit 0
else
mkdir /usr/local/ddos
fi
clear
echo; echo ‘Installing DOS-Deflate 0.6’; echo
echo; echo -n ‘Downloading source files…’
wget -q -O /usr/local/ddos/ddos.conf http://www.inetbase.com/scripts/ddos/ddos.conf
echo -n ‘.’
wget -q -O /usr/local/ddos/LICENSE http://www.inetbase.com/scripts/ddos/LICENSE
echo -n ‘.’
wget -q -O /usr/local/ddos/ignore.ip.list http://www.inetbase.com/scripts/ddos/ignore.ip.list
echo -n ‘.’
wget -q -O /usr/local/ddos/ddos.sh http://www.inetbase.com/scripts/ddos/ddos.sh
chmod 0755 /usr/local/ddos/ddos.sh
cp -s /usr/local/ddos/ddos.sh /usr/local/sbin/ddos
echo ‘…done’

echo; echo -n ‘Creating cron to run script every minute…..(Default setting)’
/usr/local/ddos/ddos.sh –cron > /dev/null 2>&1
echo ‘…..done’
echo; echo ‘Installation has completed.’
echo ‘Config file is at /usr/local/ddos/ddos.conf’
echo ‘Please send in your comments and/or suggestions to [email protected]
echo
cat /usr/local/ddos/LICENSE | less

Sau khi cài đặt thành công, ta có thể cấu hình Firewall bằng cách dùng lệnh:

#vi /user/local/ddos/ddos.conf

Đây là file cấu hình của Firewall, nội dung  cơ bản sẽ như sau:

FREQ=1 // tắt/ bật Firewall (0=tắt, 1=bật)
NO_OF_CONNECTIONS=50 // max connect từ 1 IP đến server
APF_BAN=1
KILL=1 // tắt/bật (0=tắt, 1= bật)
EMAIL_TO=”[email protected]
BAN_PERIOD=600 // thời gian ban IP là 600 giây

 2. Apache Antiddos Mod: mod_dosevasive

Cài đặt mod_dosevasive:

#up2date -i httpd-devel
#cd /usr/src
#wget http://www.zdziarski.com/projects/mod_evasive/mod_evasive_1.10.1.tar.gz
#tar xfz mod_evasive_1.10.1.tar.gz
#cd mod_evasive
#$APACHE_ROOT/bin/apxs -cia mod_evasive20.c

Tìm và thêm vào file httpd.conf đoạn sau:

<IfModule mod_dosevasive20.c>
DOSHashTableSize 3097
DOSPageCount 2
DOSSiteCount 50
DOSPageInterval 1
DOSSiteInterval 1
DOSBlockingPeriod 300
</IfModule>

Sau đó lưu lại và restart apache bằng lệnh:

# /etc/init.d/httpd restart

3. Cài đặt và cấu hình Iptables:

Trong trường hợp anti ddos, chúng ta chỉ quan tâm một số rules cơ bản như sau:

#Limit the number of incoming tcp connections
#Interface 0 incoming syn-flood protection
#iptables -N syn_flood
#iptables -A INPUT -p tcp –syn -j syn_flood
#iptables -A syn_flood -m limit –limit 1/s –limit-burst 3 -j RETURN
#iptables -A syn_flood -j DROP

4. Cài đặt mod_antiloris cho Apache:

mod_antiloris có tác dụng giới hạn connection của mỗi IP khi request đến webserver.

#wget ftp://ftp.monshouwer.eu/pub//mod_antiloris/mod_antiloris-0.3.tar.bz2
#tar -jxvf mod_antiloris-0.3.tar.bz2
#cd mod_antiloris-0.3
#sudo /wwwroot/apache2/bin/apxs -a -i -c mod_antiloris.c
#sudo /etc/inid.d/http restart

Vậy là về cơ bản chúng ta đã có trang bị một số cấu hình, firewall để chống lại DDos. Nhưng hãy cố gắng theo dõi hệ thống của mình thường xuyên để có thể đưa ra những giải pháp thích hợp tùy từng thời điểm.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan