GIT – Góc IT xin list ra danh sách IP của các nhà cung cấp dịch vụ lớn như , , Yahoo, Mediafire, Rapidshare, VNG … Hi vọng là sẽ giúp được cho các bạn phần nào trong việc kiểm soát tình trạng truy cập internet.

1. Range IP Address of Facebook ( Danh sách IP của Facebook )

Network Resources
TFBNET3 (NET-69-171-224-0-1) 69.171.224.0 – 69.171.255.255
TFBNET4 (NET-74-119-76-0-1) 74.119.76.0 – 74.119.79.255
TFBNET1 (NET-204-15-20-0-1) 204.15.20.0 – 204.15.23.255
TFBNET3 (NET-66-220-144-0-1) 66.220.144.0 – 66.220.159.255
TFBNET2 (NET-69-63-176-0-1) 69.63.176.0 – 69.63.191.255
FACEBOOK-IPV6-BLOCK-1 (NET6-2620-1C00-1) 2620:0:1C00:: – 2620:0:1CFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
FACEBOOK-INC (NET-173-252-64-0-1) 173.252.64.0 – 173.252.127.255

204.15.20.0/22

69.63.176.0/20

66.220.144.0/20

66.220.144.0/21

69.63.184.0/21

69.63.176.0/21

74.119.76.0/22

69.171.255.0/24

173.252.64.0/18

69.171.224.0/19

69.171.224.0/20

103.4.96.0/22

69.63.176.0/24

173.252.64.0/19

173.252.70.0/24

31.13.64.0/18

31.13.24.0/21

66.220.152.0/21

66.220.159.0/24

69.171.239.0/24

69.171.240.0/20

31.13.64.0/19

31.13.64.0/24

31.13.65.0/24

31.13.67.0/24

31.13.68.0/24

31.13.69.0/24

31.13.70.0/24

31.13.71.0/24

31.13.72.0/24

31.13.73.0/24

31.13.74.0/24

31.13.75.0/24

31.13.76.0/24

31.13.77.0/24

31.13.96.0/19

31.13.66.0/24

173.252.96.0/19

69.63.178.0/24

31.13.78.0/24

31.13.79.0/24

31.13.80.0/24

31.13.82.0/24

31.13.83.0/24

31.13.84.0/24

31.13.85.0/24

31.13.86.0/24

31.13.87.0/24

31.13.88.0/24

31.13.89.0/24

31.13.90.0/24

31.13.91.0/24

31.13.92.0/24

31.13.93.0/24

31.13.94.0/24

31.13.95.0/24

69.171.253.0/24

69.63.186.0/24

31.13.81.0/24

179.60.192.0/22

179.60.192.0/24

179.60.193.0/24

179.60.194.0/24

179.60.195.0/24

185.60.216.0/22

45.64.40.0/22

185.60.216.0/24

185.60.217.0/24

185.60.218.0/24

185.60.219.0/24

129.134.0.0/16

157.240.0.0/16

204.15.20.0/22

69.63.176.0/20

69.63.176.0/21

69.63.184.0/21

66.220.144.0/20

69.63.176.0/20

2. Range IP Address of Google ( Danh sách IP của Google )

Network Resources
GOOGLE (NET-216-239-32-0-1) 216.239.32.0 – 216.239.63.255
EC12-1-GOOGLE (NET-64-68-80-0-1) 64.68.80.0 – 64.68.87.255
GOOGLE (NET-66-102-0-0-1) 66.102.0.0 – 66.102.15.255
GOOGLE (NET-64-233-160-0-1) 64.233.160.0 – 64.233.191.255
GOOGLE (NET-108-177-0-0-1) 108.177.0.0 – 108.177.127.255
GOOGLE (NET-66-249-64-0-1) 66.249.64.0 – 66.249.95.255
GOOGLE (NET-72-14-192-0-1) 72.14.192.0 – 72.14.255.255
GOOGLE-IPV6 (NET6-2001-4860-1) 2001:4860:: – 2001:4860:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
GOOGLE (NET-209-85-128-0-1) 209.85.128.0 – 209.85.255.255
GOOGLE (NET-192-178-0-0-1) 192.178.0.0 – 192.179.255.255
MICH-6184 (NET-198-108-100-192-1) 198.108.100.192 – 198.108.100.207
GOOGLE (NET-173-194-0-0-1) 173.194.0.0 – 173.194.255.255
SAVV-S232078-1 (NET-216-33-229-144-1) 216.33.229.144 – 216.33.229.151
SAVV-S232078-2 (NET-216-33-229-160-1) 216.33.229.160 – 216.33.229.167
SAVV-S232078-3 (NET-209-185-108-128-1) 209.185.108.128 – 209.185.108.255
GOOGLE (NET-70-32-128-0-1) 70.32.128.0 – 70.32.159.255
SAVV-S232078-11 (NET-216-109-75-80-1) 216.109.75.80 – 216.109.75.95
SAVV-S232078-26 (NET-64-68-88-0-1) 64.68.88.0 – 64.68.95.255
SAVV-S232078-24 (NET-64-68-64-64-1) 64.68.64.64 – 64.68.64.127
SAVV-S232078-21 (NET-64-41-221-192-1) 64.41.221.192 – 64.41.221.207
GOOGLE (NET-74-125-0-0-1) 74.125.0.0 – 74.125.255.255
GOOGLE-IPV6 (NET6-2607-F8B0-1) 2607:F8B0:: – 2607:F8B0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
GOOGLE (NET-142-250-0-0-1) 142.250.0.0 – 142.251.255.255
GOOGLE (NET-207-223-160-0-1) 207.223.160.0 – 207.223.175.255
GOOGLE (NET-108-170-192-0-1) 108.170.192.0 – 108.170.255.255
GOOGLE (NET-216-58-192-0-1) 216.58.192.0 – 216.58.223.255
GOOGLE (NET-172-217-0-0-1) 172.217.0.0 – 172.217.255.255

3. Range IP Address of Yahoo ( Danh sách IP  của Yahoo )

Network Resources
EC20-2-YAHOO5 (NET-216-136-232-0-1) 216.136.232.0 – 216.136.235.255
EC20-2-YAHOO2 (NET-216-136-224-0-1) 216.136.224.0 – 216.136.227.255
EC20-2-YAHOO1 (NET-216-136-172-0-1) 216.136.172.0 – 216.136.175.255
EC20-2-YAHOO3 (NET-216-136-128-0-2) 216.136.128.0 – 216.136.131.255
EC29-1-YAHOO1 (NET-216-109-94-0-1) 216.109.94.0 – 216.109.95.255
EC17-2-YAHOO1 (NET-209-225-40-0-1) 209.225.40.0 – 209.225.40.255
EC17-1-YAHOO1 (NET-64-58-76-0-1) 64.58.76.0 – 64.58.79.255
EC20-2-YAHOO4 (NET-216-136-203-0-1) 216.136.203.0 – 216.136.203.255
FC-YAHOO1 (NET-209-131-32-0-1) 209.131.32.0 – 209.131.63.255
FC-YAHOO2 (NET-216-155-192-0-1) 216.155.192.0 – 216.155.207.255
EC20-2-YAHOO6 (NET-216-136-204-0-1) 216.136.204.0 – 216.136.204.255
EC15-1-YAHOO1 (NET-64-41-224-0-1) 64.41.224.0 – 64.41.225.255
A-YAHOO-US2 (NET-66-163-160-0-1) 66.163.160.0 – 66.163.191.255
CW-YAHOO (NET-204-71-200-0-1) 204.71.200.0 – 204.71.203.255
LVLT-YAHOO-NET2 (NET-64-157-4-0-1) 64.157.4.0 – 64.157.4.255
LVLT-YAHOO-NET1 (NET-64-156-215-0-1) 64.156.215.0 – 64.156.215.255
LVLT-YAHOO-NET3 (NET-209-247-158-0-1) 209.247.158.0 – 209.247.158.255
YAHOO-IPV6-BLK-1 (NET6-2001-49A8-1) 2001:49A8:: – 2001:49A8:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
A-YAHOO-US4 (NET-216-252-96-0-1) 216.252.96.0 – 216.252.127.255
A-YAHOO-US10 (NET-208-67-64-0-1) 208.67.64.0 – 208.67.71.255
A-YAHOO-US5 (NET-69-147-64-0-1) 69.147.64.0 – 69.147.127.255
A-YAHOO-US11 (NET-184-165-0-0-1) 184.165.0.0 – 184.165.255.255
A-YAHOO-US6 (NET-68-180-128-0-1) 68.180.128.0 – 68.180.255.255
RM-YHOO-1 (NET-208-71-40-0-1) 208.71.40.0 – 208.71.47.255
A-YAHOO-US7 (NET-76-13-0-0-1) 76.13.0.0 – 76.13.255.255
A-YAHOO-US9 (NET-98-136-0-0-1) 98.136.0.0 – 98.139.255.255
A-YAHOO-US8 (NET-67-195-0-0-1) 67.195.0.0 – 67.195.255.255
LVLT-YHOO-8-12-144 (NET-8-12-144-0-1) 8.12.144.0 – 8.12.144.255
A-YAHOO-US12 (NET-50-85-0-0-1) 50.85.0.0 – 50.85.255.255

4. Range IP Address of Mediafire ( Danh sách IP MediaFire )

Network Resources
MEDIAFIRE-IP-199-91-159-0-21 (NET-199-91-152-0-1) 199.91.152.0 – 199.91.159.255
MEDIAFIRE-IP-205-196-120-0-22 (NET-205-196-120-0-1) 205.196.120.0 – 205.196.123.255

5. Range IP Address of Rapidshare ( Danh sách IP Rapidshare )

80.239.151.0 – 80.239.151.255

6. Range IP Address of VNG ( Danh sách IP VNG )

120.138.68.0 – 120.138.68.255

120.138.69.0 – 120.138.69.255

120.138.70.0 – 120.138.70.255

118.102.0.0 – 118.102.7.255

49.213.64.0 – 49.213.127.255

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan