GIT – Góc IT xin giới thiệu với các bạn bài viết về ” Quản lý User, group và phân quyền trên

Nội dung:

 1. User
 2. Group
 3. Tập lệnh quản lý User và Group
 4. Những liên quan đến User và Group
 5. Quyền hạn
 6. Các lệnh liên quan đến quyền hạn

1.  User

User là người có thể truy cập đến hệ thống.

User có username và .

Có hai loại user: super user và regular user.

Mỗi user còn có một định danh riêng gọi là UID.

Định danh của người dùng bình thường sử dụng giá trị bắt đầu từ 500.

2.  Group

Group là tập hợp nhiều user lại.

Mỗi user luôn là thành viên của một group.

Khi tạo một user thì mặc định một group được tạo ra.

Mỗi group còn có một định danh riêng gọi là GID.

Định danh của group thường sử dụng giá trị bắt đầu từ 500.

3.  Tập lệnh quản lý User và Group

 • Tạo User:

Cú pháp: #useradd [option] <username>
-c “Thông tin người dùng”
-d <Thư mục cá nhân>
-m : Tạo thư mục cá nhân nếu chưa tồn tại
-g <nhóm của người dùng>
Ví dụ: #useradd –c “Nguyen Van A – Admin” –g serveradmin vana

 • Thay đổi thông tin cá nhân:

Cú pháp: #usermod [option] <username>

Những option tương tự Useradd

Ví dụ: #usermod –g kinhdoanh vana  //chuyển vana từ nhóm server admin sang nhóm kinh doanh.

 • Xóa người dùng

  Cúpháp : #userdel [option] <username>

Vídụ :  #userdel  –r  vana

 • Khóa/Mở khóa người dùng

passwd –l <username>  /  passwd –u <username>

usermod –L <username> /  usermod –U <username>

Trong /etc/shadow có thể khóa tài khoản bằng cách thay từ khóa x bằng từ khóa *.

 • Tạo nhóm:

Cú pháp: #groupadd <groupname>

Ví dụ: #groupadd serveradmin

 • Xóa nhóm

Cú pháp: #groupdel <groupname>

Ví dụ: #groupdel <serveradmin>

 • Xem thông tin về User và Group

Cú pháp: #id <option> <username>

Ví dụ: #id -g vana //xem GroupID của user vana

Cú pháp: #groups <username>

Ví dụ: #groups vana //xem tên nhóm của user vana

4.  Những file liên quan đến User và Group

#/etc/passwd

Mỗi dòng trong tập tin gồm có 7 trường, được phân cách bởi dấu hai chấm.

#/etc/group

Mỗi dòng trong tập tin gồm có 4 trường, được phân cách bởi dấu hai chấm.

#/etc/shadow

Lưu mật khẩu đã được mã hóa và chỉ có user mới được quyền đọc.

5.  Quyền hạn

Trong Linux có 3 dạng đối tượng :
 • Owner (người sở hữu).
 • Group owner (nhóm sở hữu).
 • Other users (những người khác).
Các quyền hạn :
 • Read – r – 4  : cho phép đọc nội dung.
 • Write – w – 2  : dùng để tạo, thay đổi hay xóa.
 • Execute – x – 1  : thực thi chương trình.

Vídụ : Với lệnh ls –l ta thấy :

[[email protected] ~]# ls -l
total 32
-rw-------. 1 root root 1416 Jan 10 14:06 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. 1 root root 15522 Jan 10 14:06 .log
-rw-r--r--. 1 root root 5337 Jan 10 14:06 .log.syslog
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 9 10:02 softs

Ngoài ra, chúng ta có thể dùng số.

Vídụ : quyền r, w, x : 4+2+1 = 7

Tổ hợp 3 quyền trên có giá trị từ 0 đến 7.

5.  Các lệnh liên quan đến quyền hạn
 • Lệnh Chmod : dùng để cấp quyền hạn.
Cú pháp : #chmod  <specification> <file>
Ví dụ: #chmod 644 baitap.txt   //cấp quyền cho owner có thể ghi các nhóm các chỉ có quyền đọc với file taptin.txt
 • Lệnh Chown : dùng thay đổi người sở hữu.
 Cú pháp : #chown  <owner>  <filename>
 • Lệnh Chgrp : dùng thay đổi nhóm sở hữu.
Cú pháp : #chgrp  <group>  <filename>
Bài viết này nằm trong dự án  www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan