GIT –  nếu bạn muốn chia sẻ dữ liệu giữa các máy *nix với nhau. Nếu trong mạng của bạn có những OS khác như hãy sử dụng samba . Cài đặt NFS trên :

# apt-get nfs-common

Cấu hình NFS Server:

Ví dụ nếu bạn muốn chia sẻ thư mục /mnt/nfs cho client với quyền đọc-ghi trước hết hãy tạo nó với câu lệnh:

# mkdir /mnt/nfs

# chown nobody:nogroup /mnt/nfs

và cấu hình file /etc/exports như sau:

/mnt/nfs 192.168.1.2(rw,sync,no_root_squash)

trong ví dụ trên thư mục /mnt/nfs trên server (192.168.1.1) sẽ được chia sẻ cho client (192.168.1.2) với quyền đọc-ghi. Hãy chắc chắn rằng thư mục đó cho phép đọc-ghi.
sau khi cấu hình xong hãy chạy:

# exportfs -a

Kết nối với NFS server trên client

# mount 192.168.1.1:/mnt/nfs /mount/nfs

nếu bạn muốn tự động kết nối mỗi khi khởi động hãy thêm dòng sau vào /etc/fstab:

192.168.1.1:/mnt/nfs /mount/nfs nfs rw,sync,hard,intr 0 0

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/nfs-server.563/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan