GIT – Nếu bạn sử dụng hoặc quản lý một máy chủ , có thể bạn sẽ biết được sự cực nhọc khi muốn lấy về một bản báo cáo trạng thái riêng mà bạn có thể dễ dàng giải mã và hiểu được. 

Mysqlreport là một đoạn mã viết bằng Perl sẽ giúp bạn làm công việc đó dễ dàng hơn. Đoạn script này sẽ lấy dữ liệu ra của câu lệnh SHOW STATUS’ trong MySQL và hiển thị nó dưới một định dạng dễ hiểu và gọn gàng hơn.

Bây giờ chúng ta cần phải cài đặt nó. Chúng ta sẽ sử dụng một hệ thống cho bài thực hành này. Ở đây bạn cần phải có MySQl đang chạy và có cài đặt Perl trên hệ thống đó. Có thể tải về mysqlreport tại đây. Sao đó chép nó vào hệ thống của bạn chẳng hạn như /usr/bin. Làm cho đoạn script này chuyển sang chế độ thực thi với câu lệnh sau:

# chmod 755 /usr/bin/mysqlreport

Công việc cài đặt đã kết thúc. Bây giờ chúng ta xem cách sử dụng nó. Chúng ta chỉ xem xét một số cách dùng cơ bản ở đây. Để xem danh sách chi tiết bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách dùng câu lệnh sau:

# mysqlreport –help

Công việc cài đặt đã kết thúc. Bây giờ chúng ta xem cách sử dụng nó. Chúng ta chỉ xem xét một số cách dùng cơ bản ở đây. Để xem danh sách chi tiết bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách dùng câu lệnh sau:

# mysqlreport –host dbserver –user dbuser –password

 Password for database
user dbuser:
MySQL 5.0.37-standard-l uptime 50 17:19:6 Thu Apr 23 12:45:58 2009

__ Key _____________________________
Buffer used 71.21M of 512.00M %Used: 13.91
Current 102.20M %Usage: 19.96
Write hit 99.45%
Read hit 99.78%

__ Questions ________________________
Total 2.66G 607.8/s
Com_ 6.88G 1.6k/s %Total: 258.37
-Unknown 5.67G 1.3k/s 212.99
DMS 1.42G 323.4/s 53.20
QC Hits 28.37M 6.5/s 1.06
COM_QUIT 9.56M 2.2/s 0.36
Slow 4 s 12.43k 0.0/s 0.00 %DMS: 0.00 Log: ON
DMS 1.42G 323.4/s 53.20
SELECT 1.39G 317.9/s 52.30 98.31
UPDATE 14.81M 3.4/s 0.56 1.04
INSERT 7.65M 1.7/s 0.29 0.54
DELETE 1.41M 0.3/s 0.05 0.10
REPLACE 29.24k 0.0/s 0.00 0.00
Com_ 6.88G 1.6k/s 258.37
set_option 2.18G 497.6/s 81.87
stmt_execut 1.37G 313.6/s 51.60
stmt_prepar 1.09G 248.7/s 40.92

__ SELECT and Sort ___________________
Scan 29.92M 6.8/s %SELECT: 2.15
Range 3.34M 0.8/s 0.24
Full join 22.95k 0.0/s 0.00
Range check 0 0/s 0.00
Full rng join 105.53k 0.0/s 0.01
Sort scan 20.06M 4.6/s
Sort range 25.60M 5.8/s
Sort mrg pass 23 0.0/s

__ Query _______________________
Memory usage 60.15M of 128.00M %Used: 46.99
Block Fragmnt 19.67%
Hits 28.37M 6.5/s
Inserts 14.41M 3.3/s
Insrt:Prune 20.34:1 3.1/s
Hit:Insert 1.97:1

__ Table Locks ________________________
Waited 38.89k 0.0/s %Total: 0.00
Immediate 2.82G 643.8/s

__ Tables ____________________________

Open 1317 of 1536 %Cache: 85.74
Opened 36.20k 0.0/s

__ Connections ________________________
Max used 235 of 250 %Max: 94.00
Total 9.60M 2.2/s

__ Created Temp _______________________
Disk table 1.19M 0.3/s
Table 41.34M 9.4/s Size: 32.0M
File 51 0.0/s

__ Threads ____________________________
Running 2 of 152
Cached 26 of 64 %Hit: 99.93
Created 6.52k 0.0/s
Slow 0 0/s

__ Aborted _____________________________
Clients 75.29k 0.0/s
Connects 475 0.0/s

__ Bytes _______________________________
Sent 3.67G 837.6/s
Received 1.13G 258.4/s

__ InnoDB Buffer Pool ____________________
Usage 1.46G of 1.46G %Used: 100.00
Read hit 97.49%
Pages
Free 0 %Total: 0.00
Data 95.00k 98.96 %Drty: 0.07
Misc 999 1.04
Latched 1 0.00
Reads 2.02G 462.0/s
From file 50.74M 11.6/s 2.51
Ahead Rnd 2211210 0.5/s
Ahead 1773580 0.4/s
Writes 130.18M 29.7/s
Flushes 13.17M 3.0/s
Wait Free 0 0/s

__ InnoDB Lock __________________________
Waits 503 0.0/s
Current 0
Time acquiring
Total 845761 ms
Average 1681 ms
Max 5182 ms

__ InnoDB Data, Pages, Rows _______________
Data
Reads 76.58M 17.5/s
Writes 16.05M 3.7/s
fsync 5.67M 1.3/s
Pending
Reads 0
Writes 0
fsync 0

Pages
Created 302.89k 0.1/s
Read 189.02M 43.1/s
Written 13.17M 3.0/s

Rows
Deleted 861.14k 0.2/s
Inserted 6.58M 1.5/s
Read 2.20G 502.4/s
Updated 19.54M 4.5/s

Trong trường hợp bạn cần giúp đỡ để hiểu làm cách nào để đọc bản báo cáo được tổng hợp bởi mysqlreport bạn có thể xem các tuỳ chọn trong câu lệnh mysqlreport –help.

Xem thêm thông tin tại : http://hackmysql.com/mysqlreportguide
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan