GIT – OpenSSL là một tiện ích nguồn mở dùng để mã hoá dữ liệu. OpenSSL cho phép tạo khoá RSA, DH, DSA …ký… và mã hoá dữ liệu với kết nối SSL/TLS.


Nếu bạn dùng MS có thể tải về tại đây.

1.Lệnh đơn giản để mã hóa tập tin với OpenSSL là:

openssl aes-256-cbc -a -salt -in gocit.txt -out gocit.txt.enc

– Trong đó:
aes-256-cbc : encryption cipher được sử dụng đễ mã hóa.
-a : xuất kết quả đã mã hóa dưới dạn base64 encoded.
salt: thêm độ mạnh mã hóa
-in gocit.txt : đường dẫn tập tin cần mã hóa
-out gocit.txt.enc : đường dẫn để lưu tập tin đã được mã hóa
Khi lệnh trên được thực thi OpenSSL sẽ hỏi mật khẩu để mã hóa.

Để giải mã tập tin đã mã hóa sử dụng lệnh sau:

openssl aes-256-cbc -d -a -in gocit.txt.enc -out gocit.txt.new

– Trong đó:
-d : ra lệnh cho OpenSSL giải mã tập tin
-a : thông báo cho OpenSSL dữ liệu đầu vào ở trong dạng base64 encoded
Các thông số khác tương tự câu lệnh mã hóa trên.
OpenSSL sẽ hỏi mật khẩu đã dùng mã hóa để giải mã tập tin. Sau khi giải mã thu được tập tin gocit.txt.new (theo ví dụ trên)

2.Mã hoá dữ liệu sử dụng mật khẩu với OpenSSL

-Mã hoá dữ liệu:

$ openssl des3 -salt -in gocit.txt -out gocit.des3


Gãy nhập mật khẩu vào bạn sẽ nhận được tập tin mã hoá là gocur.des3
-Giải mã:

$ openssl des3 -d -salt -in gocit.des3 -out gocit.txt -k yourpassword


-Nếu bạn muốn mã hoá những gì nhập từ bàn phím thì có thể làm như sau:

$ openssl des3 -salt -out email.txt


Hãy nhập mật khẩu vào và bắt đầu nhập thông tin cần thiết. Để kết thúc quá trình bấm ^D
Tham khảo thêm các tính năng của OpenSSL tại đây

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/ma-hoa-tap-tin-voi-openssl.539/

Bài viết này nằm trong dự án  website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan