cat là 1 trong những lệnh đầu tiên mà bất cứ người dùng nào cũng cần biết. Nó thường được dùng để đọc, hiển thị hoặc nối nhiều nội dung của 1 tập tin, nhưng cat có thể làm được nhiều hơn thế. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng lệnh cat trong Linux.

1. Đọc nội dung của tập tin

Để đọc nội dung của tập tin với cat, chúng ta sử dụng như sau:

$ cat 1 2 3 ...

Nội dung của các tập tin sẽ được hiển thị nối tiếp nhau.

vd:

 • In nội dung của 1 tập tin
$ cat file.txt
This is a line inside file.txt
This is a second line inside file.txt
 • In nội dung của nhiều tập tin
$ cat one.txt two.txt
This is line from one.txt
This is line from two.txt

2. Đọc dữ liệu từ stdin

cat không chỉ có thể đọc dữ liệu từ tập tin, mà còn có thể đọc dữ liệu từ stdin.

Để đọc dữ liệu từ stdin, sử dụng như sau:

$ OUTPUT_FROM_SOME COMMANDS | cat

vd:

$ echo 'Test through stdin' | cat - file.txt

Trong ví dụ này, – có giá trị như là tên tập tin của văn bản trong stdin

3. Loại bỏ các dòng trống

Thỉnh thoảng các tập tin văn bản có thể chứa 2 hoặc nhiều dòng trống với nhau. Nếu chúng ta cần loại bỏ chúng, sử dụng cú pháp sau:

$ cat -s file

vd:

$ cat multi_blanks.txt
line 1

line 2


line 3

line 4
$ cat -s multi_blanks.txt
line 1
line 2
line 3
line 4

4. Hiển thị ký tự tabs

Việc phân biệt các ký tự tabs và các ký tự khoảng trắng được lặp lại liên tiếp luôn là việc khó khăn, nhất là bằng mắt thường. Khi chúng ta viết chương trình trong những ngôn ngữ như chẳng hạn, tabs và khoảng trắng có ý nghĩa khác nhau. Việc sử dụng tabs thay cho khoảng trắng có thể gây ra nhiều vấn đề. cat có 1 tính năng có thể đánh dấu các ký tự tabs, khi đó các ký tự tabs sẽ được hiển thị dưới dạng ^I như sau:

$ cat file.py
def function():
  var = 5
    next = 6
  third = 7
$ cat -T file.py
def function():
^Ivar = 5
  next = 6
^Ithird = 7^I

5. Hiển thị số dòng

Sử dụng tùy chọn -n với lệnh cat sẽ in ra từng dùng với số thứ tự của dòng đó trong tập tin. Việc sử dụng này không làm thay đổi nội dung của tập tin.

$ cat lines.txt
line
line
line
$ cat -n lines.txt
1 line
2 line
3 line

Sử dụng tùy chọn -n sẽ làm cho lệnh cat xuất ra số dòng cho những dòng trống, nếu chúng ta muốn bỏ qua các dòng trống này, sử dụng tùy chọn -b.

vd:

$ cat -n file.txt
1 line
2
3 line
4
5 line
6
$ cat -b file.txt
1 line
2 line
3 line

Ở trên là 1 số chức năng mà chúng ta có thể thực hiện với lệnh cat trong trong Linux cũng như trong Bash shell.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan