GIT – là dịch vụ chia sẽ file giữa các máy . Để thực hành bạn cần hai máy. Máy server có ip là 192.168.9.117 , máy client có ip là 192.168.9.217

Để sử dụng dịch vụ cần có các daemon sau:

  • Portmap: Quản lý các kết nối, sử dụng cơ chế RPC (Remote Procedure Call), dịch vụ chạy ở cả server và client
  • NFS: Khởi động các tiến trình RPC khi được yêu cầu để phục vụ cho chia sẽ file, dịch vụ chỉ chạy trên server
  • NFS lock: Sử dụng cho client lock các file trên NFS server thông qua PRC.

Kiểm tra để chắc chắn rằng portmap đang chạy

[[email protected] ~]# netstat -anp |grep portmap
tcp        0      0 0.0.0.0:111                 0.0.0.0:*                   LISTEN      1788/portmap
udp        0      0 0.0.0.0:111                 0.0.0.0:*                               1788/portmap

1. Cài đặt NFS bằng hai gói sau (dấu * là đại diện cho phiên bản 32bit – hay 64bit )

yum nfs-utils-*

yum install nfs-utils-lib-*

2. Tạo một loạt các thư mục chia sẻ

[[email protected] ~]# mkdir -p /data/{software,dulieu,database}

3. Thiết lập chia sẻ. Mở file /etc/exports, thêm vào nội dung trong sau.

/data/software  *(ro,sync) #share cho tất cả các máy, với quyền chỉ đọc
/data/dulieu    192.168.9.0/24(rw,sync) #chia sẽ cho tất các máy có lớp mạng là 192.168.9.0/24, với quyền read và write
/data/databse   192.168.9.217/32 (rw,sync) #chỉ chia sẻ cho 192.168.9.217 với quyền read và write.

4. Khởi động dịch vụ

[[email protected] ~]# service nfs restart

[[email protected] ~]# chkconfig nfs on

5. Tạo các thư mục tương ứng trên máy client, kiểm tra xem dịch vụ portmap đã được khởi động hay chưa.

[[email protected] ~]# rpcinfo -p
program vers proto   port
100000    2   tcp    111  portmapper
100000    2   udp    111  portmapper
100024    1   udp    732  status
100024    1   tcp    735  status

6. Từ máy client, tiến hành mount các thư mục chia sẽ lên.

[[email protected] ~]# mount -t nfs 192.168.9.117:/data/software/ /data/software/

[[email protected] ~]# mount -t nfs 192.168.9.117:/data/database/ /data/database/

[[email protected] ~]# mount -t nfs 192.168.9.117:/data/dulieu/ /data/dulieu/

Bài viết này nằm trong dự án  website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan