GIT – Nếu bạn check /var/log/messages (syslog): và thấy những thông báo sau ip_conntrack table full, dropping packet.

Lỗi ip_conntrack table full, dropping  xuất hiện khi bộ nhớ để lưu giữ các kết nối tcp/ip không đủ nên phát sinh lỗi

Thông thường để lưu giữ thông tin về kết nối tcp/ip cần khoảng 350 bytes. Để xem giá trị limit hiện tại bạn dùng lệnh sau:

# sysctl net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max

8192

Để tăng giá trị này lên 12000 ta dùng lệnh sau:

# sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=12000

Ngoài ra bạn có thể đưa vào trong file /etc/sysctl.conf. Để mỗi khi khởi động tự động nó sẽ apply vào hệ thống

net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=12000

Để xem bao nhiêu session tcp/ip dùng lệnh sau

# wc -l /proc/net/ip_conntrack

5000 /proc/net/ip_conntrack
Bài viết này nằm trong dự án  website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan