GIT – (phát âm giống “engine x”) là một máy chủ web (web server), proxy ngược (reserve proxy) và e-mail proxy (IMAP/POP3) nhẹ, hiệu năng cao, sử dụng giấy phép kiểu BSD. Nó có thể chạy trên , , các dòng BSD, Mac OS X, và Microsoft .

Bưới 1: Chuẩn bị

Theo trang chủ của Nginx thì các bạn có thể cài bằng cách như sau

Official Red Hat/CentOS packages

To add nginx yum repository, create a file named /etc/yum.repos.d/nginx.repo and paste one of the configurations below:

CentOS:

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

RHEL:

[nginx]
name=nginx repo
baseurl=http://nginx.org/packages/rhel/$releasever/$basearch/
gpgcheck=0
enabled=1

Due to differences between how CentOS, RHEL, and Scientific Linux populate the $releasever variable, it is necessary to manually replace $releasever with either “5” (for 5.x) or “6” (for 6.x), depending upon your OS version.

Official Debian/Ubuntu packages

Append the appropriate stanza to /etc/apt/sources.list. The Pgp page explains the signing of the nginx.org released packaging.

Ubuntu 10.04:

deb http://nginx.org/packages/ubuntu/ lucid nginx
deb-src http://nginx.org/packages/ubuntu/ lucid nginx

Debian 6:

deb http://nginx.org/packages/debian/ squeeze nginx
deb-src http://nginx.org/packages/debian/ squeeze nginx

Hoặc source code từ trang http://nginx.org/en/download.html , download phiên bản “Stable version” ổn định, phiên bản  tại thời điểm hiện tại 1.2.3

Bản dành cho Linux, Unix : http://nginx.org/download/nginx-1.2.3.tar.gz

Bản dành cho Windows : http://nginx.org/download/nginx-1.2.3.zip

Bước 2 : Cài đặt ( hướng dẫn cài trên linux )

– Cách 1, cài bằng lệnh yum

# yum nginx

– Cách 2, cài từ source

# tar xvfz nginx-1.2.3.tar.gz

# cd nginx-1.2.3

# ./configure

# make

# make install

Các bạn có thể dùng thông số sau cho phần config

./configure --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
--with-http_stub_status_module --with-http_addition_module --with-http_dav_module \
--with-http_flv_module --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/lock/nginx.lock \
--error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/http.log \
--http-client-body-temp-path=/var/tmp/nginx/client-body.tmp \
--http-proxy-temp-path=/var/tmp/nginx/proxy.tmp --http-fastcgi-temp-path=/var/tmp/nginx/fastcgi.tmp

make

make install

Tập tin cấu hình nginx ( đối với cài từ yum )

 • Tập tin cấu hình mặc định: /etc/nginx/nginx.conf
 • Tập tin cấu hình  SSL mặc định: /etc/nginx/conf.d/ssl.conf
 • Tập tin cấu hình virtual hosting mặc định: /etc/nginx/conf.d/virtual.conf
 • Thư mục gốc của website mặc định: /usr/share/nginx/html

Cấu hình như là FastCGI

Gõ dòng lệnh sau để cài PHP5 với các Module khác:

# yum install php-pear-Net-Socket php-pear php-common php-gd php-devel php php-mbstring php-pear-Mail php-cli php-imap php-snmp php-pdo php-xml php-pear-Auth-SASL php-ldap php-pear-Net-SMTP php-mysql

Install spawn-fcgi simple program for spawning FastCGI processes

Gõ dòng lệnh sau:

# yum install spawn-fcgi

Tiếp theo, tải đoạn mã spawn-fcgi init.d :

# wget http://bash.cyberciti.biz/dl/419.sh.zip
# unzip 419.sh.zip
# mv 419.sh /etc/init.d/php_cgi
# chmod +x /etc/init.d/php_cgi

Khởi động php_cgi, gõ:

# /etc/init.d/php_cgi start
# netstat -tulpn | grep :9000

Kết quả:

tcp    0   0 127.0.0.1:9000       0.0.0.0:*          LISTEN   14294/php-cgi

Mặc địn máy chủ PHP chạy ở cổng 127.0.0.1:9000 port. Cuối cùng, cập nhật tập tin /etc/nginx/nginx.conf theo mẫu sau:

# vi /etc/nginx/nginx.conf 

Sửa / theo nội dung sau:

  location ~ \.php$ {
            html;
      fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
      fastcgi_index index.php;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/share/nginx/html$fastcgi_script_name;
      include    fastcgi_params;
    }

Lưu và đóng tập tin. Khởi động lại nginx:

# service nginx restart

Tạo tập tin /usr/share/nginx/html/info.php theo mẫu:

<?php
   phpinfo ();
?>

Truy cập thử, nếu hiển thị lên thông tin PHP Info là bạn đã thành công việc cài đặt Nginx với PHP, bài viết sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn Nginx, PHP, MySQL.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan