GIT – : grep là lệnh các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong . Theo mặc định, grep in những dòng phù hợp.

Chúng ta thường hay sử dụng grep để tìm kiếm các dòng văn bản phù hợp với một hoặc nhiều biểu thức thông thường, và in ra những dòng phù hợp.

Cú pháp của lệnh grep :

# grep 'word' filename
# grep 'string1 string2'  filename
# cat otherfile | grep 'something'
# command | grep 'something'

Sử dụng tìm kiếm trong file :

Tìm user tên gocit trong file /etc/passwd

# grep gocit /etc/passwd

Bạn có thể bỏ qua các kết quả không mong muốn khác như GocIT, GOCIT và kết hợp tất cả các khác với tùy chọn -i :$

# grep -i "gocit" /etc/passwd

Bạn có thể tìm kiếm một chuỗi trong tất cả các tập tin :

# grep -r "pam_(sshd:session)" /var/log/

Sử dụng tìm kiếm chính xác :

Khi bạn sử dụng tìm kiếm cho từ khóa “gocit”, grep sẽ tra lại những kết quả như gocit.vn, gocit123, .v..v . Bạn có thể dùng tùy chọn -w để chỉ đưa ra kết quả chính xác với từ khóa

# grep -w "gocit" /path/to/file

Sử dụng grep để tìm 2 từ khác nhau :

# egrep -w 'word1|word2' /path/to/file

Đếm số dòng kết quả được tìm thấy với tùy chọn -c :

# grep -c 'word' /path/to/file

Bạn cũng có thể sử dụng tùy chon -n để hiển thị thứ tự mỗi dòng của kết quả :

# grep -n 'word' /path/to/file

Bạn có thể sử dụng tùy chọn -v để in đảo ngược kết quả. Kết quả chỉ in ra những dòng không chứa các từ đã đưa ra. Ví dụ như in tất cả các dòng không chứa từ “bar” :

# grep -v bar /path/to/file

Sử dụng grep kết hợp với các lệnh khác:
Ví dụ in tên các thiết bị đĩa cứng :

# dmesg | egrep '(s|h)d[a-z]'

Hiển thị tên :

# cat /proc/cpuinfo | grep -i 'Model'

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/grep-linux-command.436/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan