GIT – Góc IT xin hướng dẫn các bạn một số khóa bằng regedit như sau

Cho phép chép dữ liệu vào USB: Tạo USB.reg với nội dung bên dưới

  Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=dword:00000000

Không cho phép chép dữ liệu vào USB, chỉ cho phép đọc :  tạo file DIS_USB.reg với nội dung bên dưới

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies]
"WriteProtect"=dword:00000001

Khóa USB : tạo file Lock_USB.reg với nội dung bên dưới

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR]
"Start"=dword:00000004

Bỏ khóa USB : tạo file Unlock_USB.reg với nội dung bên dưới

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR]
"Start"=dword:00000003

Hướng dẫn sử dụng : chạy các file reg tương ứng bên trên, nếu máy không có quyền admin có thể Run As Administrator cmd rồi chạy các file tương ứng bằng cmd

Tham gia thảo luận bài viết trên forum : http://forum.gocit.vn/threads/disable-usb-tren-windows.426/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan