Căn bản Samba Linux

GIT – Nếu bạn có một mạng LAN với những OS khác nhau: , OS/2, Unix và muốn sử dụng giao thức SMB để trao đổi dữ liệu giữa chúng thì samba là thứ bạn cần.

Cài đặt samba trên Debian:

# apt-get samba

tập tin cấu hình samba là /etc/samba/smb.conf.

[global]
workgroup = home
netbios name = fileserver
server string = %h server (Samba %v)
security = user
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
syslog = 0
#
[share]
path=/path/to/folder
browseable=yes
writeable=no
valid users = forwindows

ở trên là một cấu hình rất đơn giản cho một server để chia sẻ dữ liệu lưu trong /path/to/folder cho user forwindows với mật khẩu xác định. Để samba chạy theo cấu hình này cần tạo một user hoặc sử dụng user hiện có trong hệ thống và đặt mật khẩu với câu lệnh:

# smbpasswd -a forwindows

Sau khi cấu hình xong hãy khởi động lại samba bạn sẽ có một server chia sẻ dữ liệu chung.
Nếu bạn muốn mount một thư mục samba trên , sử dụng:

# mount -t smbfs -o username=forwindows,password=testtest //server/share /smbmount

Samba và symbolic links

Giả sử trong thư mục chia sẻ của bạn có symbolic links, khi mount trên client có thể sẽ không đọc được những liên kết đó. Để giải quyết vấn đề này có thể làm như sau:
Thêm dòng sau vào phần GLOBAL trong smb.conf:

unix extensions = no

hoặc trên client chạy:

# echo "0" > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/can-ban-samba-linux.540/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan

Để lại lời nhắn

  1. Pingback: Linux Toàn Tập – links – DauHell