GIT – Ganglia là công cụ hệ thống khá tốt.Sử dụng trên hệ điều .Ganglia thu thập các trạng thái của các máy client trong mạng .Tổng hợp và đưa ra kết quả của hệ thống đang hoạt động như thế nào.

 Kiến trúc của ganglia :

dịch vụ A trên máy X -> {số đo M, số đo N,…} -> người vận chuyển -> kho lưu trữ -> đồ họa

service gmetric gmond gmetad; rrd gweb

Các thành phần của ganglia gồm có :

– gmetric: Một số đo mô tả trạng thái của dịch vụ trên máy khách. Ví dụ, thời gian máy khách hoạt động kể từ lần khởi động cuối cùng của nó (uptime), nhiệt độ trung bình của bo mạch chủ, tốc độ quay của quạt CPU,… Mỗi metric được mô tả bởi các yếu tố:

  • Thời gian đo: mô tả thời điểm ứng với số đo (mỗi số đo phải ứng với một thời điểm duy nhất)
  • Giá trị: Có thể là con số (thực, nguyên,…), hoặc chuỗi
  • Tên: cho phép phân biện các số đo với nhau

– gmond: chạy trên các client có nhiệm vụ gửi các thống số định kỳ về gmetad.

– gmetad: Đây là nhạc trưởng hay trái tim của hệ thống Ganglia. Tiến trình này lắng nghe một cách thường trực, mỗi khi nhận được thông tin từ bất kỳ tiến trình gmond nào, nó sẽ phân giải thông tin và lưu trữ vào kho dữ liệu chung (theo định dạng RRD – Round Robin Database).

– gweb: Cung cấp giao diện web, mô tả tất cả các số đo trong kho dữ liệu ở dạng đồ thị (trừ thông tin dạng chuỗi).

Cài đặt ganglia trên centos

Trên máy monitor (192.168.1.253) thực hiện lệnh yum để cài các phần mềm sau : rrdtool ganglia ganglia-gmetad ganglia-gmond ganglia-web apr apr-util

# yum rrdtool ganglia ganglia-gmetad ganglia-gmond ganglia-web httpd php apr apr-util

Sau đó sử file cấu hình gmond.conf như sau:

# vi /etc/ganglia/gmond.conf

cluster {

name = “cluster1”

owner = “owner1”

latlong = “unspecified”

url = “unspecified”

}

udp_send_channel {

host = 192.168.1.253

port = 8649

ttl = 1

}

udp_recv_channel {

port = 8649

}

Khởi động gmond

# service gmond start

Cho gmond khởi động cùng với HDH

# chkconfig gmond on

Sử file cấu hình gmetad.conf trong /etc/ganglia/gmetad.conf

data_source “my cluster” 192.168.1.253:8649

khởi động gmetad

chkconfig gmetad on

service gmetad start

Khở động http

chkconfig httpd on

service httpd start

Tại các nodes ta cài gmond :

yum install ganglia-gmond

Chỉnh sử file gmond.conf như trên.

Từ trình duyệt trên monitor http://localhost/ganglia

Nếu xuất hiện lỗi

There was an error collecting ganglia data (127.0.0.1:8652): fsockopen error: Permission denied

Các bạn cần SELinux, tham khảo link sau

Lưu ý trong quá trình cài ganglia : 

Khi cài ganglia-gmetad và ganglia-gmond nếu không cũng version thì nó sẽ không nhận.

Thứ 2 là với ganglia 3.0.7 tôi cái rrdtool 1.2 nó mới nhận.Nhung bản rrdtool mới không được

Việc cài ganglia-web phải chú ý đến php.Như tôi php53 cần phải remove rồi mới cài được ganglia-web

host là địa chỉ của server

Ở bản 5.4 nếu sử dụng rpmforge thì sẽ get về ganglia 3.1.7.Sử dụng epel.repo sẽ tải về bản 3.0.7

Để disable rpmforge thi vi /etc/yum.res*/rpmforge sử giá trị disable = 0

 

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan