GIT – Các lệnh thông dụng : Giới thiệu với các bạn một số lệnh thông dụng chạy trên hệ điều hành .

1.  Tạo , user, gán quyền :

mysql> CREATE DATABASE db_gocit;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql> CREATE USER ‘user_name’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘’;
mysql> GRANT ALL ON db_gocit.* to ‘user_name’@’localhost’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

Nếu không muốn gán tất cả các quyền thì thay ALL bằng các quyền chúng ta muốn gán như: SELECT, INSERT, DELETE …

2. Kiểm tra số process đang chạy:

[@GocIT /]# mysqladmin proc
+——-+——+———–+——–+———+——+——-+——————+
| Id | User | Host | db | | Time | State | Info |
+——-+——+———–+——–+———+——+——-+——————+
| 23997 | root | localhost | gocit | Sleep | 53 | | |
| 23999 | root | localhost | gocit | Sleep | 855 | | |
| 24000 | root | localhost | gocit | Sleep | 4 | | |
| 41495 | root | localhost | | Query | 0 | | show processlist |
+——-+——+———–+——–+———+——+——-+——————+

3. Thay đổi mật khẩu root mysql:

[[email protected] /]# mysqladmin password new-password

4. Dump 1 database ra :

# mysqldump $dbname > $file.sql

5. Restore file .sql vào 1 database:

# mysql -u $user -p $dbname < $file.sql

6.  List danh sách database:

[[email protected] /]# mysqlshow
+——————–+
| Databases |
+——————–+
| information_schema |
| db_gocit |
| mysql |
| test |
+——————–+

7.  Thực thi 1 lệnh mà không cần nhảy vào MySQL prompt:

[[email protected] /]# mysql -e “show databases”

Thay “show databases” bằng các lệnh muốn chạy.

8. Tạo user mới cho Mysql

Để tạo một user mới chúng ta cần login vào người dùng root của MySQL, hãy nhớ rằng người dùng root ở đây là người dùng của MySQL chứ không phải người dùng root của hệ thống.

Tạo user mới

-Đăng nhập vào mysql với tài khoản root:

$ mysql -u root -p

-Tạo user mới:

mysql> CREATE USER 'new_username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

-Cấp quyền cho user:

mysql> GRANT ALL ON *.* TO 'new_username'@'localhost';

-Thoát khỏi MySQL:

mysql> exit

-Với cách cấp quyền như trên, user mới này có toàn quyền với mọi cơ sở dữ liệu của bạn. Nếu muốn giới hạn có thể thay thể câu lệnh cấp quyền ở trên bằng cách sử dụng câu lệnh sau:

mysql> GRANT ALL ON database_name.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'password';

với câu lệnh trên, user mới chỉ có thể thao tác với cơ sở dữ liệu database_name

Kết nối với MySQL

-Để kết nối với MySQL câu lệnh sử dụng cũng tương tự như đăng nhập với root:

$ mysql -u new_username -p

Bài viết này nằm trong dự án  www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/cac-lenh-mysql-thong-dung.421/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan