GIT – FEDERATED cho phép bạn truy cập dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu từ xa mà không cần sử dụng nhân rộng hoặc công nghệ cluster. Truy vấn một bảng local FEDERATED  tự động lấy các dữ liệu từ (liên) từ xa. Không có dữ liệu được lưu trữ trên các bảng local.

Bắt đầu từ phiên bản MySQL 5.1.26, FEDERATED không được kích hoạt theo mặc định trên MySQL, cho phép FEDERATED, nếu có nhu cầu sử dụng bạn phải bật tính năng này.

Kiểm tra bằng cách đăng nhập bằng account vào MySQL

[[email protected] mysql]# mysql

mysql> show engines;

+————+———+————————————————————+————–+——+————+
| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
+————+———+————————————————————+————–+——+————+
| CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
| MyISAM | YES | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance | NO | NO | NO |
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
| MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
+————+———+————————————————————+————–+——+————+

Nếu chưa có dòng

FEDERATED  | NO     | Federated MySQL storage engine        |    | |

thì bạn phải chạy dòng lệnh sau

mysql>install plugin federated soname ‘ha_federated.so’;

mysql> exit;

Sau đó thêm vào file my.cnf ( phía dưới [mysqld] ) dòng federated, restart lại mysql để có tác dụng. Kiểm tra lại bằng cách đăng nhập bằng account root MySQL

mysql> show engines;
+————+———+————————————————————+————–+——+————+
| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
+————+———+————————————————————+————–+——+————+
| FEDERATED | YES | Federated MySQL storage engine | NO | NO | NO |
| CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
| MyISAM | YES | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance | NO | NO | NO |
| InnoDB | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
| MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
+————+———+————————————————————+————–+——+————+
6 rows in set (0.00 sec)

Với cách làm tương tự, bạn có thể enable các tính năng sau

ha_archive.so – ARCHIVE
ha_blackhole.so – BLACKHOLE
ha_example.so – EXAMPLE
ha_innodb_plugin.so – InnoDB Plugin

Các thư viện trên lưu tại

/usr/lib64/mysql/plugin/ ( Linux 64bit )

/usr/lib/mysql/plugin/ ( Linux 32bit )

Nếu bạn cài SQL từ source, bạn có thể config với thông số sau :

Blackhole:  --with-blackhole-storage-engine

Archieve: --with-archive-storage-engine

Federated: --with-federated-storage-engine

Cấu trúc khai báo

scheme://user_name[:password]@host_name[:port_num]/db_name/tbl_name

Description CONNECTION string CREATE SERVER option mysql.servers column
Connection scheme scheme wrapper_name Wrapper
Remote user user_name USER Username
Remote password password PASSWORD Password
Remote host host_name HOST Host
Remote port port_num PORT Port
Remote database db_name DATABASE Db
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan