GIT – Port knocking là cơ chế kết nối đến server tránh truy cập từ những người dùng ko mong muốn.Dùng kỹ thuật này giúp chúng ta duy trì một hoặc nhiều port đã cấu hình dùng để đóng mở dịch vụ

Ví dụ: Nếu chúng ta cấu hình port knocking chỉ mở port 50 khi và chỉ khi ta mở tuần tự những port 4040 , 4050 , 4060 .Client có thể dùng những tool như Nmap, telnet để “gõ cửa” knocking server những port đã cấu hình trên để server mở port 50
Trong phần này chúng ta sẽ thử nghiệm port knocking đối với dịch vụ ( có thể làm tương tự cho )

1. Cài đặt thư viện:
# libpcap*

2. Cài knock server packages:
# wget http://li.nux.ro//nux/misc/el6/i386/knock-server-0.5-7.el6.nux.i686.rpm
# rpm -ivh knock-server-0.5-7.el6.nux.i686.rpm

3 .Trước khi thiết lập daemon Knockd , ta phải tạo iptable rule để ngắt các kết nối SSH
# -A INPUT -p tcp –dport 22 -j DROP
# service iptables save

(Đảm bảo chúng ta đang thao tác trên cosole, nếu đang ssh cấu hình server thì sẽ bị ngắt 😀 )

4. Cấu hình knockd daemon
# vi /etc/knockd.conf
[options]
logfile = /var/log/knockd.log
[openSSH]
sequence = 5040,6010,6500
seq_timeout = 30
tcpflags = syn
Start_ = /sbin/iptables -I INPUT -s %% -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
[closeSSH]
sequence = 4040,5050,8080
seq_timeout = 30
command = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
tcpflags = syn

5. Khởi động service
#service knockd start

6. Sử dụng port knocking như thế nào:
Trước tiên , để mở ssh ta phải gõ tuần tự từng port  5040,6010,6500 và để đóng SSH ta gõ tuần tự từng port 4040,5050,8080 để ra lệnh cho port knocking xóa rule cho phép SSH

Ở đâu ta sẽ sử dụng Nmap để mở port SSH
# nmap -p 5040 SERVER-IP
# nmap -p 6010 SERVER-IP
# nmap –p 6500 SERVER-IP

Để đóng SSH:
# nmap -p 4040 SERVER-IP
# nmap -p 5050 SERVER-IP
# nmap -p 8080 SERVER-IP

7. Kiểm tra log:

# tail /var/log/knockd.log

[2014-04-10 05:20] 192.168.1.184: openSSH: Stage 1
[2014-04-10 05:21] 192.168.1.184: openSSH: Stage 2
[2014-04-10 05:21] 192.168.1.184: openSSH: Stage 3
[2014-04-10 05:21] 192.168.1.184: openSSH: OPEN SESAME
[2014-04-10 05:21] openSSH: running command: /sbin/iptables -I INPUT -s 192.168.1.184 -p tcp –dport 22 -j ACCEPT

Mô hình hoạt động:

openssh-port-knocking-1

 

openssh-port-knocking-2

Ref: http://tecadmin.net/secure-ssh-connections-with-port-knocking-linux/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan