Hướng dẫn Backup/Restore database OpenCart

Bài viết hướng dẫn Backup/Restore database OpenCart. Ngoài ra nếu các bạn sử dụng dịch vụ Hosting tại VinaHost thì tất cả dữ liệu trên hosting (gồm database, mã nguồn, các dữ liệu khác) đều sẽ được hệ thống tự động thực hiện backup 7 ngày gần nhất để có thể sẵn sàng restore khi có yêu cầu. Các bước thực hiện như sau:

1. Backup

Bước 1: Login vào trang admin của OpenCart.
Bước 2: Mở mục “Systems” => “Backup/Restore”.
Bước 3: Click chọn “Select All” nhằm mục đích đảm bảo rằng sẽ thực hiện backup toàn bộ tables trên database đang dùng cho website OpenCart.
Bước 4: Click chọn “Export”. Một file .sql sẽ được tải về, đây là định dạng file database, bạn sẽ lưu trữ file này lại đến khi cần restore thì có thể sử dụng nó cho phần 2 của bài viết này.

2. Restore

Bước 1: Login vào trang admin của OpenCart.
Bước 2: Mở mục “Systems” => “Backup/Restore”
Bước 3: Click chọn “Choose File” => Thực hiện tìm đến file .sql mà bạn đã backup trước đó.
Bước 4: Click chọn “Import”. File .sql của bạn sẽ được export lên, một thông báo Success “You have successfully imported your database!” sẽ được gửi về, xác thực quá trình restore thành công.

Các bạn có thể xem thêm video tại:

Chúc các bạn thành công!

Was this article helpful?