GIT – SphinX là 1 trong những cỗ máy tìm kiếm dữ liệu dạng text mạnh mẽ nhất đối với .

Việc cài đặt Sphinx daemon khá đơn giản như khi bạn tiến hành biên dịch từ bộ mã nguồn sử dụng gói .DEB/., nhưng việc sử dụng SphinxSE đã phức tạp hơn 1 chút kể từ khi cài đặt và trở thành 1 phần plugin trên hệ thống MySQL .

Vì vậy nếu bạn đang quản lý hệ thống hoặc Centos, việc cài đặt MySQL từ gói .deb hoặc .rpm sẽ như sau:

Yêu cầu tối thiểu là MySQL 5.1 trở lên để hỗ trợ tốt hơn cho SphinxSE.

Kiểm tra phiên bản của MySQL đang sử dụng:

với Debian:

# dpkg –list | grep mysql-server ii mysql-server-5.1 5.1.45-0.dotdeb.0 MySQL database server binaries

với CentOS:

# rpm -qa | grep mysql-server mysql-server-5.1.45-1.el5.remi

Tải mã nguồn MySQL, cùng phiên bản với ứng dụng trên hệ thống tại đây. Đồng thời tiến hành tải bộ mã nguồn của Sphinx:

# cd /tmp/
# wget ‘http://mysql.mirrors.hoobly.com/Downloads/MySQL-5.1/mysql-5.1.45.tar.gz’
# wget ‘http://sphinxsearch.com/downloads/sphinx-0.9.9.tar.gz’

Giải nén:

# tar -xzvf mysql-5.1.45.tar.gz
# tar -xzvf sphinx-0.9.9.tar.gz

Copy thư mục mysqlse từ sphinx tới mysql:

# cp -R sphinx-0.9.9/mysqlse/ mysql-5.1.45/storage/sphinx

Gõ lệnh sau:

cd mysql-5.1.45 sh BUILD/autorun.sh; ./configure; make

Quá trình này sẽ mất khoảng 10 – 20 phút để hoàn thành. Tiếp theo, copy những file .SO của Sphinx tới thư mục plugin của MySQL:

# cp storage/sphinx/.libs/ha_sphinx.* /usr/lib64/mysql/plugin

Lưu ý rằng đối với từng hệ thống mà những đường dẫn này sẽ khác nhau.

Đăng nhập vào bảng điều khiển mysql bằng tài khoản và cài đặt Sphinx plugin:

# mysql -u root -p -h localhost mysql> PLUGIN sphinx SONAME ‘ha_sphinx.so’;

Kiểm tra lại xem cơ chế Sphinx engine đã được kích hoạt hay chưa:

mysql> show engines;

mysql> show engines;
+————+———+—————————————————————-+————–+——+————+
| Engine | Support | Comment | Transactions | XA | Savepoints |
+————+———+—————————————————————-+————–+——+————+
| InnoDB | YES | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys | YES | YES | YES |
| MRG_MYISAM | YES | Collection of identical MyISAM tables | NO | NO | NO |
| BLACKHOLE | YES | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO | NO | NO |
| CSV | YES | CSV storage engine | NO | NO | NO |
| SPHINX | YES | Sphinx storage engine 0.9.9 | NO | NO | NO |
| FEDERATED | YES | Federated MySQL storage engine | NO | NO | NO |
| ARCHIVE | YES | Archive storage engine | NO | NO | NO |
| MEMORY | YES | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables | NO | NO | NO |
| MyISAM | DEFAULT | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance | NO | NO | NO |
+————+———+—————————————————————-+————–+——+————+

Bên cạnh đó, còn có cách khác để kiểm tra với câu lệnh sau:

mysql> select * from mysql.plugin;

mysql> select * from mysql.plugin;
+——–+————–+
| name | dl |
+——–+————–+
| sphinx | ha_sphinx.so |
+——–+————–+
1 row in set (0.00 sec)

Nếu muốn gỡ bỏ plugin sphinx thì dùng lệnh sau:

mysql> UNINSTALL PLUGIN sphinx;

Nếu gặp lỗi sau:

mysql> INSTALL PLUGIN sphinx SONAME ‘ha_sphinx.so’; ERROR 1062 (23000): Duplicate entry ‘sphinx’ for key ‘PRIMARY’

thì bạn cần xóa từng thành phần sphinx plugin theo cách thủ công trong bảng mysql.plugin.

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan