GIT – là một chương trình Internet Proxy – Caching có vai trò tiếp nhận các yêu cầu từ Client và chuyển cho Internet Server thích hợp. Đồng thời nó sẽ lưu lại trên đĩa những dữ liệu được trả về từ Internet Server – gọi là caching.

Cài từ gói phần mềm có sẵn:

+ Trên 6 có thể cài bằng Yum như sau:

yum squid

+ Trên 6 có thể cài bằng apt như sau:

apt-get install squid3

– Ngoài ra có thể cài từ mã nguồn (source code) – Ví dụ sau được thực hiện trên CentOS 6.2 :

* Bước 1: Tải mã nguồn Squid 3.1 ( có thể lên trang chủ Squid để tìm link bản mới nhất)

wget http://www.squid-.org/Versions/v3/3.1/squid-3.1.19.tar.gz

* Bước 2 : Giải nén mã nguồn Squid

tar xzvf squid-3.1.19.tar.gz

* Bước 3: Di chuyên vào thư mục chứa mã nguồn Squid

cd squid-3.1.19

* Bước 4: Cấu hình tùy chọn và kiểm tra hệ thống trước khi biên dịch
Xem các danh sách các tùy chọn:

./configure –help | more

Lưu ý: Nếu muốn bật tùy chọn “enable-linux-netfilter” ( hỗ trợ TProxy) thì phải có thư viện libcap trên hệ thống để biên dịch, nếu không có, có thể cài đặt libcap như sau:

yum install libcap-devel

Sau cùng chạy configure cùng với các tùy chọn :

./configure --prefix=/opt/squid/ --with-logdir=/var/log/squid/ --with-pidfile=/var/run/squid.pid --enable-storeio=ufs,aufs --enable-removal-policies=lru,heap --enable-icmp --enable-useragent-log --enable-referer-log --enable-linux-netfilter --enable-auth-basic=PAM,NCSA,LDAP

* Bước 5: Biên dịch

make

* Bước 6: Cài đặt

make install
useradd squid
mkdir /var/spool/squid
chown squid:squid /var/spool/squid/
chown squid:squid /var/log/squid/

– Nơi lưu tập tin cấu hình “squid.conf”:
+ Đối với CentOS 6 :

/etc/squid/squid.conf

+ Đối vói Debian 6 :

/etc/squid3/squid.conf

+ Đối với ví dụ cài từ mã nguồn ở trên :

/opt/squid/etc/squid.conf

– Kiểm tra squid có chạy được hay chưa?
+ Với CentOS 6/Debian 6:
Khởi chạy squid bằng lệnh sau:
( CentOS 6)

service squid start

( Debian 6)

service squid3 start

Sau đó cấu hình trình duyệt trỏ về Squid. Lưu ý cổng mặc định của Squid là 3128
+ Ví dụ với squid cài từ mã nguồn:
Chỉnh sửa tập tin /opt/squid/etc/squid.conf với nội dung như sau :

cache_effective_user proxy
cache_effective_group proxy
cache_dir ufs /var/spool/squid 512 16 256
visible_hostname gocit.vn
http_port 3128
acl web port 80
acl web port 443
acl localnet src 19w168.1.0/24
http_access deny !web
http_access allow localnet

(Giải thích : Tập tin squid.conf ở trên ví dụ sẽ tạo thư mục chứa cache ở /var/spool/squid và cho phép các máy có địa chỉ IP nằm trong subnet 192.168.1.0/24 truy cập Web qua cổng 80 hoặc 443 thông qua squid proxy server cổng 3128)

Chạy lệnh tạo thư mục chứa cache theo thông số từ “squid.conf”:

squid -z

Download ( ebook Squid Proxy Server 3.1 Beginners Guide ) link  http://www.gocit.vn/bai-viet/ebook-squid-proxy-server-3-1-beginners-guide/

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/squid-cache.534/

Bài viết này nằm trong dự án  website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan