GIT – Trong một phiên làm việc thì người sử dụng luôn ở đâu đó trên cây thư mục. Đối với việc mở một terminal thì người sử dụng sẽ đặt chân vào đâu đó nhất định trong cây thư mục hệ thống và từ đó đến hết phiên làm việc thì người sử dụng có thể sẽ di chuyển qua lại trong cây thư mục để thực hiện và xử lý một số công việc nhất định. Sau đây là một số định nghĩa cơ bản mà mọi người sẽ thường gặp trong quá trình làm việc với *nix nói chung và nói riêng :
-directory (gốc của cây thư mục)
Được gắn ở chỗ cao nhất trong cây thư mục và trên nó không còn có một thư mục nào khác. Root-directory được đánh dấu với / (dấu gạch chéo).

Working-directory hay là current directory
Thư mục này chính là thư mục mà người sử dụng đang làm việc (đang nằm trong nó). Với lệnh pwd (print working directory) bạn có thể biết được là mình đang đứng ở đâu trong cây thư mục, và có thể sử dụng lệnh cd để nhảy từ

Parent-directory (thư mục mẹ)
Là thư mục nằm ngay phía trên một thư mục khác trong cây thư mục, ví dụ /home là thư mục mẹ của /home/gocit . Chỉ có một ngoại lệ là thư mục bố mẹ của / (root) chính là nó

Path (đường dẫn)
Mỗi tệp tin hay thư mục trong hệ thống linux hay được chỉ định bởi một đường dẫn, trong các ví dụ sau sẽ sử dụng hình ảnh của cây thư mục dưới đây :

Người ta phân biệt giữa hai loại đường dẫn là đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối.

Đường dẫn tuyệt đối :
Đường dẫn tuyệt đối của một tệp tin hay thư mục luôn bắt đầu bởi / (root) và tiếp theo sau đó là chuỗi các thư mục mà nó đi xuyên qua cho đến khi tới đích. Tóm lại, một đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn bắt đầu bởi / (root)
Ví dụ :
1.Khi bạn đang đứng trong thư mục tuantub, thư mục con của home hay còn có thể nói home là thư mục mẹ của tuantub thì đường dẫn tuyệt đối của của thư mục tuantub sẽ là /home/gocit.
2.Đường dẫn tuyệt đối của tệp tin abc, tệp tin con của thư mục mẹ là Desktop, và Desktop là thư mục con của gocit sẽ là /home/gocit/Desktop/abc . Dấu / đầu tiên có đánh dấu cho root directory còn những dấu sau sẽ là dấu ngăn cách giữa thư mục mẹ và thư mục con của một đường dẫn.

Đường dẫn tương đối:
Đối với đường dẫn tương đối thì người sử dụng không đòi hỏi phải bắt đầu từ / (root) mà có thể tiếp cận được với các thư mục hay tệp tin bên trong thư mục hiện hành (working directory). Một đường dẫn tương đối thường bắt đầu với :
-Tên của một thư mục hoặc tệp tin
-Một dấu . (dấu chấm) biểu thị cho working directory (có lẽ có nhiều bạn sẽ liên tưởng đến lệnh ./configure khi biên dịch một chương trình nào đó, dấu . ở đây chính là đường dẫn tương đối của thư mục hiện hành, cả câu lệnh sẽ có ý nghĩa là : “hãy chạy tệp tin tên là configure nằm trong thư mục hiện thời” )
-Một dấu .. (hai chấm) biểu thị cho t hư mục mẹ của thư mục hiện thời.
1.Giả sử là bạn đang đứng trong thư mục /home/gocit trong cây thư mục, từ đây thì đường dẫn Desktop/abc sẽ là đường dẫn tương đối của tệp tin abc còn /home/gocit/Desktop/abc sẽ là đường dẫn tuyệt đối.
2.Từ /home/gocit thì đường dẫn tương đối đến thư mục /etc sẽ là ../../etc (thư mục etc là thư mục con của thư mục mẹ của thư mục mẹ của /home/gocit)
3.Từ /home/gocit, nếu muốn di chuyển đến /etc thì ta dùng lệnh cd với :
Đường dẫn tuyệt đối :
cd /etc
Đường dẫn tương đối:
cd ../../etc

Mong rằng bài viết ngắn trên sẽ giúp cho những người mới bước chân vào thế giới linux hiểu được phần nào về cấu trúc cây thư mục trong linux. 

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan