GIT – là một lệnh thường dùng trong để cài đặt, gỡ bỏ, update….các phần mềm. Đây là một lệnh rất hữu ích và tiện dụng. Bài viết sẽ liệt kê một số option cơ bản của lệnh yum. Tìm một phần mềm nào đó:

#yum search package-name
VD: #yum search java

Liệt kê tất cả các gói phần mềm đã được cài đặt trên máy:
# -qa
# yum list installed

Hiển thị danh sách các gói phần mềm đã có bản update:
# yum list updates

Thực hiện nâng cấp tất cả các gói phần mềm:

# yum update

Liệt kê các gói phần mềm với bộ lọc: (vd: )
# rpm -qa | grep samba*
# yum list installed samba

Kiểm tra xem một gói phần mềm cụ thể đã có bản update mới chưa:
# yum update package-name

VD: # yum update samba

một gói phần mềm lọc theo tên:
# yum list package-name
# yum list regex

VD: samba, có thể dùng dấu * để thay thế cho các kí tự chưa xác định
# yum list samba
# yum list java*

Cài đặt gói phần mềm cụ thể:
# yum package-name-1 package-name-2
# yum install samba vnc-viewer

Gỡ bỏ gói phần mềm cụ thể:
# yum remove package-name-1 package-name-2
# yum remove samba  vnc-viewer

Hiển thị danh sách các gói đang kích hoạt:
# yum list all

Hiển thị các gói phần mềm theo nhóm:
# yum grouplist

Cài đặt tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupinstall “Development Tools”

Update tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupupdate “Development Tools”

Gỡ bỏ tất cả các gói phần mềm có trong nhóm:
# yum groupremove “Development Tools”

Hiển thị các gói phần mềm ko thể cài đặt:
# yum list extras

Hiển thị thông tin về gói phần mềm của một cụ thể:
# yum whatprovides /etc/passwd

Xem trợ giúp thêm về lệnh Yum:
# man yum

Cài đặt các phần mềm mới nhất thông qua lệnh YUM

Yum là công cụ cài đặt thông dụng trong CentOS. Ưu điểm nổi bật của Yum là tính tự động cao.
Việc cài đặt thông qua công cụ quản lý gói (YUM) rất dễ sử dụng. Tuy nhiên, tùy theo nguồn nên các phần mềm cài đặt dùng lệnh yum thường không phải là phiên bản mới nhất. Nếu các bạn muốn có các phần mềm mới nhất, mà không cần source code rồi biên dịch thì có thể làm theo hướng dẫn sau để cập nhật thêm các nguồn tài nguyên cho lệnh yum.Bước 1:
Mở file  /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo và chèn đoạn text sau vào cuối dòng:
[utterramblings]
    name=Jason’s Utter Ramblings Repo
baseurl=http://www.jasonlitka.com/media/EL$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://www.jasonlitka.com/media/RPM-GPG-KEY-jlitka[dag]
name=Dag RPM Repository for Red Hat Enterprise
baseurl=http://apt.sw.be//el$releasever/en/$basearch/dag
gpgcheck=1
enabled=1

Lưu lại.

Bước 2:Nhập khóa GPG để xác thực

# rpm –import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt
# rpm –import http://www.jasonlitka.com/media/RPM-GPG-KEY-jlitka

Thực hiện nâng cấp tất cả các gói phần mềm:

#  yum update

Thế là xong! từ nay các bạn sẽ có các phần mềm mới nhất khi cài đặt từ lệnh yum.

Bài viết này nằm trong dự án  www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan