GIT – Bài trước các bạn đã được hướng dẫn cách xây dựng , phân giải cho tên miền uit.edu.vn. Máy gọi là Master , bạn có thể biết điều đó trong các dòng Type=master. Chuyện gì xẩy ra khi Master bị xự cố, không phân giải được. Slave sẽ giải quyết vấn đề đó.
Xây dựng hệ thống gồm có Master DNS và Slave DNS. Trong đó Master DNS giữ vai trò read and write các record chính, còn lại là máy Slave DNS dùng để dự trự, cập nhật dữ liệu từ Master DNS, dự phòng khi master gập sự cố.
Công việc đầu tiên là cài đăt dịch vụ DNS, xem lại bài trước để biết cách thực hiện các bước này. Ở đây quy ước máy Master DNS là 192.168.218.129 còn máy Slave DNS có địa chỉ 192.168.218.136

1. Cấu hình Master DNS

Tiếp theo bài trước nhé, nhưng để nhớ lại bài, chúng ta cấu hình thêm một zone mới.
Mở file cấu hình chính /var/named/chroot/etc/named.conf thêm vào cuối dòng sau
zone “network.edu.vn” {
type master;
file “network.edu.vn.db”;
};
zone “10.168.192.in-addr.arpa” {
type master;
file “10.168.192.in-addr.arpa.db”;
};
Không cần giải thích nhiều thì bạn cũng biết những dòng này cấu hình cho việc phân giải tên miền network.uit.vn có network addr là 192.168.10.0/24 Đừng quên là bạn chưa có các file phân giải tên miền tương ứng.
Đầu tiên là file /var/named/chroot/var/named/ network.edu.vn.db

$TTL    86400
@               IN SOA  dns1.network.edu.vn. (
42              ; serial (d. adams)
3H              ; refresh
15M             ; retry
1W              ; expiry
1D )            ; minimum
IN NS           dns1.network.edu.vn.
web     IN A            192.168.10.101
www     IN CNAME        web

Và file /var/named/chroot/var/named/10.168.192.in-addr.arpa.db

$TTL    86400
@               IN SOA  dns1.network.edu.vn root (
42              ; serial (d. adams)
3H              ; refresh
15M             ; retry
1W              ; expiry
1D )            ; minimum
IN NS           dns1.network.edu.vn.
101             IN PTR          network.edu.vn.

Khởi động lại dịch vụ và kiềm tra bằng nslookup

[[email protected] ~]# nslookup
> www.network.edu.vn
Server:         192.168.218.129
Address:        192.168.218.129#53

www.network.edu.vn      canonical name = web.network.edu.vn.
Name:   web.network.edu.vn
Address: 192.168.10.10

Tuy nhiên, muốn máy này trở thành Master, bạn phải thêm hai dòng nữa vào mỗi zone cấu hình trên.

allow-update {192.168.218.0/24;};
allow-transfer {192.168.218.136;};

Cụ thể là 
zone “uit.edu.vn” {
type master;
file “uit.edu.vn.db”;
allow-update {192.168.218.0/24;};
allow-transfer {192.168.218.136;};
};
zone “36.168.192.in-addr.arpa” {
type master;
file “36.168.192.in-addr.arpa.db”;
allow-update {192.168.218.0/24;};
allow-transfer {192.168.218.136;};
};
zone “network.edu.vn” {
type master;
file “network.edu.vn.db”;
allow-update {192.168.218.0/24;};
allow-transfer {192.168.218.136;};
};
zone “10.168.192.in-addr.arpa” {
type master;
file “10.168.192.in-addr.arpa.db”;
allow-update {192.168.218.0/24;};
allow-transfer {192.168.218.136;};
};
Nhớ khởi động lại dịch vụ lần nữa.

2. Cấu hình cho Slave DNS

Giả sử đóng vào trò Slave DNS có ip là 192.168.218.136
Sau khi cài xong các ứng dụng cho DNS, bạn không cần cấu hình nhiều cho máy này. Mở file/var/named/chroot/etc/named.conf hoặc tạo mới có nội dung như sau:

acl mynet {
192.168.218.0/24;
127.0.0.1;
};

options {
forwarders { 192.168.1.1;10.0.0.1; };
directory “/var/named”; query-source    port 53;
query-source-v6 port 53;
dump-file               “var/named/data/cache_dump.db”;
statistics-file         “var/named/data/named_stats.txt”;
memstatistics-file      “var/named/data/named_mem_stats.txt”;
notify          yes;
};

zone “.” IN {
type hint;
file “named.root”;
};

zone “uit.edu.vn” IN {
type slave;
file “hcmbackup.uit.edu.vn.db”;
masters {192.168.218.129;};
};

zone “localhost” IN {
type master;
file “localhost.db”;
};

zone “0.0.127.in-addr.arpa” IN {
type master;
file “0.0.127.in-addr.arpa.db”;

};

zone “36.168.192.in-addr.arpa” {
type slave;
file “36.168.192backup.in-addr.arpa.db”;
masters {192.168.218.129;};
};

zone “0.0.10.in-addr.arpa” {
type slave;
file “0.0.10backup.in-addr.arpa.db”;
masters {192.168.218.129;};
};

Ở đây có cần các file phân giải, nhưng bạn không cần tạo, nó tự động được update từ máy master.
Khởi động lại dịch vụ ở cả hai máy, những file update từ phía server sẽ xuất hiện trên client.

Bài viết này nằm trong dự án  website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan