GIT – Không thiếu những trường hợp, mật khẩu () của bị thay đổi hoặc sau khi cài đặt bạn không nhớ nổi nó là gì, việc này khiến của bạn mất kết nối với cơ sở dữ liệu và không thể họat động, hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách để khôi phục mật khẩu () mysql khi bị mất nhé.

Khôi phục mật khẩu root MySQL : Bạn có thể thay đổi mật khẩu root MySQL trên hệ điều hành dễ dàng bằng các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào server với quyền root và dừng service MySQL

# /etc/init.d/mysql stop ( hoặc /etc/init.d/mysql stop  )

Stopping MySQL  server: mysqld.

Bước 2: Khởi động dịch vụ MySQL với chế độ không xác thực, chạy lệnh sau ở chế độ background.

# mysqld_safe –skip-grant-tables &

[1] 5988
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
mysqld_safe[6025]: started
Lưu ý : có 2 dấu - trước 'skip-grant-tables'

Bước 3: Kết nối vào MySQL

# mysql -u root

Welcome to the MySQL .  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1 to server version: 5.5
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
mysql>

Bước 4: Đặt lại mật khẩu mới cho account root MySQL

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD(“NEW-ROOT-PASSWORD”) where User=’root’;
mysql> flush privileges;
mysql> quit

Bước 5: Khởi động dịch vụ MySQL và kiểm tra

# /etc/init.d/mysql start ( hoặc /etc/init.d/mysql start )
# mysql -u root -p

Bài viết này nằm trong dự án Linux Toàn Tập website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan