GIT –  Góc IT hướng dẫn các bạn cách Cài đặt Xen và tạo ra Domain 0. Tài liệu này giúp các bạn tạo ra môi trường ảo hóa Xen trên hệ điều hành . Dưới đây là các bước cài đặt.

1. Add một module cho Xen

[@gocit ~]# vi /etc/modprobe.conf

alias eth0 pcnet32
alias eth1 pcnet32
alias scsi_hostadapter mptbase
alias scsi_hostadapter1 mptspi
alias scsi_hostadapter2 ata_piix
alias snd-card-0 snd-ens1371
options snd-card-0 index=0
options snd-ens1371 index=0

remove snd-ens1371 { /usr/sbin/alsactl store 0 >/dev/null 2>&1 || : ; }; /sbin/modprobe -r –ignore-remove snd-ens1371

# add thêm module cho Xen

alias scsi_hostadapter xenblk

2. Cài đặt Xen

[[email protected] ~]#yum -y xen kernel-xen

3. Cấu hình kernel của Xen

[[email protected] ~]# vi /etc/grub.conf

# grub.conf generated by anaconda
#
# Note that you do not have to rerun grub after making changes to this file
# NOTICE:  You have a /boot partition.  This means that
#          all kernel and initrd paths are relative to /boot/, eg.
#          root (hd0,0)
#          kernel /vmlinuz-version ro root=/dev/sda3
#          initrd /initrd-version.img
#boot=/dev/sda1

# Chọn kernel xen để boot

default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.18-308.4.1.el5xen)

root (hd0,0)

#add memory 512M cho kernel Xen

kernel /xen.gz-2.6.18-308.4.1.el5 dom0_mem=512M
module /vmlinuz-2.6.18-308.4.1.el5xen ro root=LABEL=/
module /initrd-2.6.18-308.4.1.el5xen.img
title CentOS (2.6.18-308.4.1.el5)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-308.4.1.el5 ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.6.18-308.4.1.el5.img
title CentOS (2.6.18-308.el5)
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.18-308.el5 ro root=LABEL=/
initrd /initrd-2.6.18-308.el5.img

4. Start Xen cùng hệ điều hành

[[email protected]~]# chkconfig xend on
[[email protected] ~]# chkconfig xendomains on

5. Reboot để vào kernel Xen

[[email protected] ~]# reboot

6. Hiện thị trạnh thái Domain 0

[[email protected] ~]# xm list
Name                                           ID Mem(MiB) VCPUs State   Time(s)
Domain-0                                   0      512     1 r—–    605.3

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/cai-dat-xen-tren-centos.608/

Bài viết này nằm trong dự án  website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/
Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan