GIT – Cacti là một công cụ hệ thống rất mạnh bằng đồ thị dựa trên bộ công cụ rrdtool. Cacti cung cấp các mẫu đồ thị, các phương thức tổng hợp dữ liệu và các công cụ quản lí giúp ích rất nhiều cho công việc quản trị server của chúng ta

1. Các package yêu cầu trước khi cài đặt:

httpd

php-
php-snmp
mysql
mysql-server
net-snmp
rrdtool

Chú ý:

+Đối với php-snmp các bạn có thể kiểm tra trong phpinfo, nếu như không có, các bạn cần phải build lại php thêm mode –with-snmp.
+Gói rrdtool bắt buộc cần phải có vì cacti hoạt động dựa trên ứng dụng này.
2. Cài đặt snmpd:

# yum net-snmp-utils php-snmp net-snmp-libs
# vi /etc/snmp/snmpd.conf

Chỉnh sửa một số nội dung sau:

com2sec local     localhost           public
group MyRWGroup v1         local
group MyRWGroup v2c        local
group MyRWGroup usm        local
view all    included  .1                               80
access MyRWGroup ""      any       noauth    exact  all    all    none
syslocation HCMC
syscontact hautp
pass .1.3.6.1.4.1.4413.4.1 /usr/bin/ucd5820stat

Sau đó khỏi động:

# /etc/init.d/snmpd start
# chkconfig snmpd on

Kiểm tra thông tin từ snmpd:

# snmpwalk -v 1 -c public localhost IP-MIB::ipAdEntIfIndex

Cho output (tương đối giống)

IP-MIB::ipAdEntIfIndex.10.10.29.68 = INTEGER: 2
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.67.yy.zz.eee = INTEGER: 3
IP-MIB::ipAdEntIfIndex.127.0.0.1 = INTEGER: 1

Có thể không có INTEGER: 3 nhe các bạn.

3. Cài đặt rrdtool
+Cài đặt các gói phụ thuộc:

# yum install cairo-devel libxml2-devel pango-devel pango libpng-devel freetype freetype-devel libart_lgpl-devel

+Download bản rrdtool:
Thực hiện sau:

# cd /opt/
# wget http://oss.oetiker.ch/rrdtool/pub/rrdtool-1.3.1.tar.gz
# tar -zxvf rrdtool-1.3.1.tar.gz

+Biên dịch và cài đặt:

# export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig/

Chú ý: nếu các bạn dùng 64bit thì cần sử dụng lib64 nhé

#./configure
# make
# make install
# cd /usr/local/
# mkdir rrdtool
# ln -s rrdtool-1.3.1/ rrdtool/
# cd rrdtool
# ls -l

Thưc mục cài đặt mặc định của rrdtool là /usr/local nhé, các bạn có thể thay thế bằng các thêm mode –prefix lúc configure.
+Kiểm tra kết quả:
Các bạn có thể truy cập vào thư mục /usr/local/rrdtool/share/rrdtool/examples/ và chạy các script để kiểm tra kết quả cài đặt:

# cd /usr/local/rrdtool/share/rrdtool/examples/
# ./stripes.pl
# ls -l
# cp stripes.png /var/www/html/

4. Tạo user cacti

groupadd cacti
useradd -g cacti cactiuser
usermod -G cacti cactiuser

5. Cài đặt cacti:
+Download cacti:

#wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.7g.tar.gz
#tar xzvf cacti-0.8.7g.tar.gz

+Tạo MySQL database

#mysqladmin --user=root create cacti
#mysql cacti < cacti.sql
#mysql --user=root mysql
mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'gocit';
mysql> flush privileges;

+Chỉnh sửa file include/config.php và điền các thông tin cho cấu hình của cacti:

$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database_hostname = "localhost";
$database_username = "cacti";
$database_password = "gocit";

+Thiết lập các permission phù hợp cho các thư mục graph/log:

#chown -R cactiuser rra/ log/

(Các bạn nhớ thay đổi giá trị cho cactiuser cho phù hợp nhé)
+Thiết lập crontab, thêm vào /etc/crontab:

su cactiuser
crontab -e
*/5 * * * * cactiuser /usr/bin/php /var/www/html/cacti/poller.php > /dev/null 2>&1

+Chép toàn bộ file trong thư mục cacti bạn vừa giải nén vào thư mục /var/www/html/cacti/

+ Chỉnh sửa file php.ini, thêm vào dòng sau

date.timezone = “Asia/Jakarta”

+ Sau đó restart lại httpd

# /etc/init.d/httpd restart

+Truy cập:
http://www.gocit.vn/cacti/

Theo : QuanTriLinux

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan