GIT – 15 tool monitor : Đối với người quản trị hệ thống mạng thì việc monitor và troubleshoot hệ thống là công việc thiết yếu thường phải thực hiện thường xuyên.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một số công cụ nhỏ nhưng hiệu quả cao, đa số đều có sẵn trên hệ điều hành Linux để giúp chúng ta có thể thực hiện được công việc quản trị tốt hơn khi làm việc trong môi trường dòng lệnh.

1) sar

Sử dụng tiện ích sar chúng ta có thể làm việc là: monitor hiệu suất hoạt động của hệ thống theo thời gian thực (CPU, Memory, I/O,…) và thu thập các dữ liệu của các tiến trình đang xử lý để đưa ra thống kê và xử lý tắt nghẽn.

Một vài nội dung chúng ta có thể sử dụng sar để xem:

 • Tài nguyên CPU được sử dụng.
 • Tài nguyên CPU được sử dụng theo từng core.
 • Tình trạng bộ nhớ RAM.
 • Tình trạng bộ nhớ SWAP.
 • Tình trạng I/O trên hệ thống.
 • Thống kê về mạng.
 • Đưa ra các báo cáo từ khoản thời gian nào đó.

Ví dụ: Để thông kê tình trạng I/O của hệ thống trong mỗi giây (thực hiện tổng cộng 3 lần) ta sử dụng lệnh như sau

# sar -b 1 3
Linux 2.6.32-71.el6.x86_64 (gocit.vn) 01/09/2012  _x86_64_(1 CPU)

03:54:28 PM    tps   rtps   wtps  bread/s  bwrtn/s
03:54:29 PM  346.00  264.00   82.00  2208.00  768.00
03:54:30 PM  100.00   36.00   64.00  304.00  816.00
03:54:31 PM  282.83   32.32  250.51  258.59  2537.37
Average:    242.81  111.04  131.77  925.75  1369.90

2) lostat

iostat sẽ đưa ra các thống kê về CPU, disk I/O và . Khi sử dụng lệnh iostat không có đối số nào chúng ta sẽ có kết quả tổng quan về tình trạng CPU, disk I/O trên hệ thống.

# iostat
Linux 2.6.32-71.el6.x86_64 (gocit.vn) 01/09/2012  _x86_64_(1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       194.72   1096.66   1598.70 2719068704 3963827344
sda1      178.20    773.45   1329.09 1917686794 3295354888
sda2       16.51    323.19    269.61 801326686 668472456
sdb       371.31    945.97   1073.33 2345452365 2661206408
sdb1      371.31    945.95   1073.33 2345396901 2661206408
sdc       408.03    207.05    972.42 513364213 2411023092
sdc1      408.03    207.03    972.42 513308749 2411023092

Để đưa thống kê trê một ổ đĩa ta thực hiện

# iostat -p sda

Linux 2.6.32-71.el6.x86_64 (gocit.vn) 01/09/2012

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      5.68  0.00  0.52  2.03  0.00  91.76

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda       194.69   1096.51   1598.48 2719069928 3963829584
sda2      336.38    27.17    54.00  67365064 133905080
sda1      821.89     0.69    243.53  1720833 603892838

Chú ý: iostat là một phần của gói systat, vì thế trức khi sử dụng được lệnh iostat thì bạn cần cài đặt gói systat trước.

3) mpstat

Lệnh mpstat sẽ đưa ra các thống kê chi tiết về tình trạng xứ lý của CPU. Với tham số “-A” chúng ta có thể xem được tất cả các thống kê này.

# mpstat -A

Linux 2.6.32-71.el6.x86_64 (gocit.vn)    01/09/2012   _x86_64_(1 CPU)

03:34:27 PM CPU  %usr  %nice  %sys %iowait  %irq  %soft %steal %guest  %idle
03:34:27 PM all  0.15  0.01  0.34  1.16  0.00  0.11  0.00  0.00  98.23
03:34:27 PM  0  0.15  0.01  0.34  1.16  0.00  0.11  0.00  0.00  98.23

03:34:27 PM CPU  intr/s
03:34:27 PM all   31.60
03:34:27 PM  0   10.35

Để đưa ra thống kê về mức xử lý trên từng core ta có thể dùng lệnh:

# mpstat -P ALL

4) vmstat

Lệnh vmstat sẽ đưa ra các thống kê chi tiết về tình trạng bộ nhớ ảo. Ví dụ

# vmstat

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free  buff   si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 0 0   0 724176 20316 144060  0  0  60  13  30 120 0 0 98 1 0

Chú ý: vmstat là một phần của gói systat, vì thế trức khi sử dụng được lệnh vmstat thì bạn cần cài đặt gói systat trước.

5) ps

Một lệnh khác cũng khá quen thuộc với người sử dụng Linux đó là lệnh ps. Lệnh này giúp ta liệt kê các tiến trình đang chạy trên hệ thống và nhiều thông tin liên quan khác giúp ta xử lý được các sự cố xảy ra.

Để liệt kê các tiến trình đang chạy trên hệ thống

# ps –ef

UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
     1   0 0 14:51 ?    00:00:01 /sbin/init
     2   0 0 14:51 ?    00:00:00 [kthreadd]
     3   2 0 14:51 ?    00:00:00 [migration/0]
     4   2 0 14:51 ?    00:00:00 [ksoftirqd/0]
     5   2 0 14:51 ?    00:00:00 [watchdog/0]
     6   2 0 14:51 ?    00:00:00 [events/0]
     7   2 0 14:51 ?    00:00:00 [cpuset]
     8   2 0 14:51 ?    00:00:00 [khelper]
     9   2 0 14:51 ?    00:00:00 [netns]
    10   2 0 14:51 ?    00:00:00 [async/mgr]
    11   2 0 14:51 ?    00:00:00 [pm]
    12   2 0 14:51 ?    00:00:00 [sync_supers]
    13   2 0 14:51 ?    00:00:00 [bdi-default]
    14   2 0 14:51 ?    00:00:00 [kintegrityd/0]
    15   2 0 14:51 ?    00:00:00 [kblockd/0]
    16   2 0 14:51 ?    00:00:00 [kacpid]
    17   2 0 14:51 ?    00:00:00 [kacpi_notify]
    18   2 0 14:51 ?    00:00:00 [kacpi_hotplug]
    19   2 0 14:51 ?    00:00:00 [ata/0]
    20   2 0 14:51 ?    00:00:00 [ata_aux]
    21   2 0 14:51 ?    00:00:00 [ksuspend_usbd]
    22   2 0 14:51 ?    00:00:00 [khubd]
    23   2 0 14:51 ?    00:00:00 [kseriod]
    25   2 0 14:51 ?    00:00:00 [khungtaskd]
....

Để hiển thị chi tiết hơn ta có thể sử dụng lệnh

# ps -aux

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.1 19236 1424 ?    Ss  14:51  0:01 /sbin/init
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [migration/0]
root     4 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [ksoftirqd/0]
root     5 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [watchdog/0]
root     6 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [events/0]
root     7 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [cpuset]
root     8 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [khelper]
root     9 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [netns]
root    10 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:51  0:00 [async/mgr]
...

Để liệt kê các tiến trình thuộc về người dùng nào đó ta có thể làm như sau. Ví dụ mình sẽ liệt kê các tiến trình thuộc về 2 user là  và 

ps -f -u apache,nginx

UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
apache  1423 1422 0 14:51 ?    00:00:00 php-fpm: pool www
apache  1424 1422 0 14:51 ?    00:00:00 php-fpm: pool www
apache  1425 1422 0 14:51 ?    00:00:00 php-fpm: pool www
apache  1426 1422 0 14:51 ?    00:00:00 php-fpm: pool www
apache  1427 1422 0 14:51 ?    00:00:00 php-fpm: pool www
nginx   1437 1435 0 14:51 ?    00:00:00 nginx: worker process

6) free

Lệnh free sẽ cho chúng ta thống kê về tình trạng sử dụng của dung lượng RAM và SWAP của hệ thống. Ví dụ

# free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    1020532   296852   723680     0   20444   144180
-/+ buffers/cache:   132228   888304
Swap:   4128760     0  4128760

Bạn có thể sử dụng các đối số –b, –m, –g,.. để hiển thị mức dung lượng theo đơn vị bytes, megabytes hay gigabytes,..

7) top

Cũng là một trong số các lệnh cơ bản và được build sẵn trong hầu hết các hệ điều hành linux/unix. Lệnh top giúp chung ta có cái nhìn tổn quát về các tiến trình đang chạy trên hệ thống bao gồm nhiều thông tin như PID, PPID, %CPU, %MEM,…

# top

top - 15:58:50 up 1:07, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 88 total,  1 running, 87 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem:  1020532k total,  297108k used,  723424k free,  20540k buffers
Swap: 4128760k total,    0k used, 4128760k free,  144276k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
  1 root   20  0 19236 1424 1148 S 0.0 0.1  0:01.46 init
  2 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 kthreadd
  3 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
  4 root   20  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 ksoftirqd/0
  5 root   RT  0   0  0  0 S 0.0 0.0  0:00.00 watchdog/0
....

Để liệt kê các tiến trình đang chạy bằng lệnh top phân biệt theo từng người dùng. Ví dụ các tiến trình đang chạy với user apache

# top -u apache

top - 16:01:54 up 1:10, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 88 total,  1 running, 87 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
Cpu(s): 0.3%us, 0.0%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem:  1020532k total,  297240k used,  723292k free,  20580k buffers
Swap: 4128760k total,    0k used, 4128760k free,  144276k cached

 PID USER   PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM  TIME+ COMMAND
 1423 apache  20  0 358m 4400 912 S 0.0 0.4  0:00.00 php-fpm
 1424 apache  20  0 358m 4400 912 S 0.0 0.4  0:00.00 php-fpm
 1425 apache  20  0 358m 4400 912 S 0.0 0.4  0:00.00 php-fpm
 1426 apache  20  0 358m 4400 912 S 0.0 0.4  0:00.00 php-fpm
 1427 apache  20  0 358m 4400 912 S 0.0 0.4  0:00.00 php-fpm


8 ) pmap:

Lệnh pmap sẽ hiển thị bản đồ về bộ nhớ được cấp phát cho các tiến trình đang chạy trên hệ thống. Để sử dụng được lệnh pmap đầu tiên ta cần phải xác định trước pid của một tiến trình (chẳn hạn sử dụng lệnh ps –aux để biết). Ví dụ mình sử dụng lệnh pmap để xem bản đồ về bộ nhớ của tiến trình có pid là 1423

# pmap 1423
1423:  php-fpm: pool www
0000000000400000  2900K r-x-- /usr/sbin/php-fpm
00000000008d5000  336K rw--- /usr/sbin/php-fpm
0000000000929000  112K rw---  [ anon ]
0000000000b28000   44K rw--- /usr/sbin/php-fpm
00000000025c9000  2656K rw---  [ anon ]
0000003e47200000  120K r-x-- /lib64/ld-2.12.so
0000003e4741e000   4K r---- /lib64/ld-2.12.so
0000003e4741f000   4K rw--- /lib64/ld-2.12.so
0000003e47420000   4K rw---  [ anon ]
0000003e47600000   8K r-x-- /lib64/libdl-2.12.so (deleted)
0000003e47602000  2048K ----- /lib64/libdl-2.12.so (deleted)
0000003e47802000   4K r---- /lib64/libdl-2.12.so (deleted)
0000003e47803000   4K rw--- /lib64/libdl-2.12.so (deleted)
0000003e47a00000  1492K r-x-- /lib64/libc-2.12.so
0000003e47b75000  2048K ----- /lib64/libc-2.12.so
0000003e47d75000   16K r---- /lib64/libc-2.12.so
0000003e47d79000   4K rw--- /lib64/libc-2.12.so
0000003e47d7a000   20K rw---  [ anon ]
…

9) Tcpdump

Có lẽ đây là một lệnh quen thuộc mà bất kỳ người quản trị hệ thống mạng Linux/Unix đều biết . Với tcpdump chúng ta có thể thực hiện bắt gói tin từ dữ liệu ra vào trên các giao tiếp mạng. Ví dụ:

# tcpdump -i eth1

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
15:18:46.719161 IP 192.168.1.111.ssh >; 192.168.1.13.valisys-lm: Flags [P.], seq 1756740101:1756740297, ack 3536611579, win 142, length 196
15:18:46.719474 IP 192.168.1.13.valisys-lm >; 192.168.1.111.ssh: Flags [.], ack 196, win 4305, length 0
15:18:46.719861 IP 192.168.1.111.43629 >; -public--a.google.com.domain: 49260+ PTR? 13.1.168.192.in-addr.arpa. (43)

Bắt gói tin từ eth1 và lưu vào tệp tin thongke.pcap

# tcpdump -w thongke.pcap -i eth1

tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes

9 packets captured
9 packets received by filter
0 packets dropped by 

10)  netstat:

Đối với các quản trị mạng thì chắc hẳn không ai bỏ qua lệnh này . Với netstat ta có thể xem được các thông tin về mạng hiện tại của chúng ta như: tình trạng kết nối, routing, interfaces, các nhóm muticast,…

Để liệt kê tất cả các port đang được sử dụng

# netstat -a | more

Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address        Foreign Address       Stat
e
tcp    0   0 localhost.locald:cslistener *:*             LIST
EN
tcp    0   0 *:sunrpc          *:*             LIST
EN
tcp    0   0 *:http           *:*             LIST
EN
tcp    0   0 *:ssh            *:*             LIST
EN
tcp    0   0 localhost.localdomain:smtp *:*             LIST
EN
tcp    0   0 *:51709           *:*             LIST
EN
tcp    0   52 192.168.1.111:ssh      192.168.1.13:7104      ESTA

Để xác định tiến trình nào đang sử dụng port 80

# netstat -an | grep 80

tcp    0   0 0.0.0.0:80         0.0.0.0:*          LISTEN
unix 2   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   9808  /var/run/abrt/abrt.socket
unix 2   [ ]     DGRAM          9803

Liệt kê các interfaces có trong hệ thống

# netstat -i

Kernel Interface table
Iface    MTU Met  RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR  TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth1    1500  0  13914   0   0   0  18406   0   0   0 BMRU
lo    16436  0    0   0   0   0    0   0   0   0 LRU

Hiển thị bảng định tuyến

# netstat -r

Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags  MSS Window irtt Iface
192.168.1.0   *        255.255.255.0  U     0 0     0 eth1
link-local   *        255.255.0.0   U     0 0     0 eth1
default     my.router    0.0.0.0     UG    0 0     0 eth1

11) lsof:

Lsof viết tắt của ls open files, với lệnh này chúng ta có thể liệt kê tất cả các file đang được mở trên hệ thống. Những file này bao gồm file về kết nối mạng, thiết bị, thư mục. Output của lệnh lsof có những cột như:

 • COMMAND: Tên của process
 • PID: PID của process
 • USER: Tên của user thực hiện process đó
 • FD: File decriptor
 • TYPE: Loại file
 • DEVICE: Device number
 • SIZE: Kích thước
 • NODE: Số hiệu node
 • NAME: Đường dẫn đầy đủ của file

Để xem danh sách tất cả các file đang được mở

# lsof | more

COMMAND   PID     USER  FD  TYPE       DEVICE   SIZE   NODE
NAME
init     1     root cwd  DIR       144,98   4096 54759537
/
init     1     root rtd  DIR       144,98   4096 54759537
/
init     1     root txt  REG       144,98   40968 199737498
/sbin/init
init     1     root mem  REG       144,98  137344 81322956
/lib64/ld-2.5.so
init     1     root mem  REG       144,98  245232 81322958
/lib64/libsepol.so.1
init     1     root mem  REG       144,98   92960 81322884
/lib64/libselinux.so.1
...

Để xem danh sách các file được mơ bởi user apache

# lsof -u apache

COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE   SIZE   NODE NAME
httpd  2017 apache cwd  DIR  144,98   4096 54759537 /
httpd  2017 apache rtd  DIR  144,98   4096 54759537 /
httpd  2017 apache txt  REG  144,98  331048 81346804 /usr/sbin/httpd
httpd  2017 apache mem  REG  144,98  137344 81322956 /lib64/ld-2.5.so
httpd  2017 apache mem  REG  144,98  611880 81322899 /lib64/libm-2.5.s
o
httpd  2017 apache mem  REG  144,98  127720 81322853 /lib64/libpcre.so
.0.0.1
httpd  2017 apache mem  REG  144,98   92960 81322884 /lib64/libselinux
.so.1
httpd  2017 apache mem  REG  144,98  108136 81351015 /usr/lib64/libapr
util-1.so.0.2.7
...

Để liệt kê danh sách các user đang sử dụng trình soạn thảo vi

# lsof /bin/vi

COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE  SIZE  NODE NAME
vi   7258 root  txt  REG  8,1 474608 475196 /bin/vi
vi   7300 khanhnd txt  REG  8,1 474608 475196 /bin/vi

12) w và uptime:

Với lệnh rất ngắn “w” sẽ cho chúng ta biết được những user nào đã đăng nhập vào hệ thống

# w

 20:01:32 up 22 days, 23:18, 2 users, load average: 0.01, 0.07, 0.07
USER   TTY   FROM       [email protected]  IDLE  JCPU  PCPU WHAT
root   pts/0  123.20.50.205  19:51  0.00s 0.09s 0.00s w
khanhnd pts/1  123.20.50.205  20:01  3.00s 0.00s 0.00s -bash

Một số thông tin hữu ích từ lệnh w như:

 • USER: Tên của user đăng nhập
 • TTY: Đăng nhập trên tty nào?
 • FROM: Địa chỉ IP của client đăng nhập.
 • [email protected]: Thời gian đăng nhập.

Đối với lệnh uptime sẽ cho chúng ta kết quả một dòng duy nhất có thông tin về thời gian hệ thống đã chạy được là bao lâu, có bao nhiêu user đăng nhập vào, thời gian load trung bình,…

# uptime

 19:59:38 up 22 days, 23:16, 1 user, load average: 0.08, 0.11, 0.08

Chú ý: Cả 2 lệnh w và uptime đều lấy dữ liệu từ /var/run/utmp

13) /proc

/proc là thư mục chứa các tệp tin chứa thông tin về hệ thống như cpuinfo, devices, dma, filesystems, locks, meminfo,…

Ví dụ để đọc thông tin cpu

# cat /proc/cpuinfo

processor    : 0
vendor_id    : AuthenticAMD
cpu family   : 16
model      : 8
model name   : AMD Opteron(tm) Processor 4180
stepping    : 1
cpu MHz     : 2600.049
cache size   : 512 KB
physical id   : 1
siblings    : 6
core id     : 0
cpu cores    : 6
apicid     : 8
fpu       : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level   : 5
wp       : yes
...

14) vnStat

vnStat là một công cụ nhỏ gọn chạy ở chế độ console giúp chúng ta có thể monitor lưu lượng mạng trên từng interface của hệ thống Linux.

# vnstat

Database updated: Sun Jan 8 22:30:16 2012

  eth1 since 01/08/12

     rx: 273 KiB   tx: 98 KiB   total: 371 KiB

  monthly
           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
    Jan '12    273 KiB |   98 KiB |   371 KiB |  0.00 kbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated    --   |   --   |   --   |

  daily
           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
     today    273 KiB |   98 KiB |   371 KiB |  0.04 kbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated    --   |   --   |   --   |

Cách sử dụng

– Các bạn muốn đo card mạng nào trên thì các bạn vào file  vnstat.conf để sửa

# vi /etc/vnstat.conf

# vnStat 1.11 config file
##

# default interface
Interface “eth0″ # bạn nào muốn đo card nào thì sửa vào đây; ở đây mình đo card eth0

# location of the database directory
DatabaseDir “/var/lib/vnstat”

# locale (LC_ALL) (“-” = use system locale)
Locale “-”

# on which day should months change
MonthRotate 1

# date output formats for -d, -m, -t and -w
# see ‘man date’ for control codes
DayFormat    “%x”
MonthFormat  “%b ‘%y”
TopFormat    “%x”

# characters used for visuals
RXCharacter       “%”
TXCharacter       “:”
RXHourCharacter   “r”
TXHourCharacter   “t”

# how units are prefixed when traffic is shown
# 0 = IEC standard prefixes (KiB/MiB/GiB/TiB)
# 1 = old style binary prefixes (KB/MB/GB/TB)
UnitMode 0

# output style
# 0 = minimal & narrow, 1 = bar column visible
# 2 = same as 1 except rate in summary and weekly
# 3 = rate column visible
OutputStyle 3

# used rate unit (0 = bytes, 1 = bits)
RateUnit 1

– Các option khi sử dụng vnstat

# vnstat –help
vnStat 1.11 by Teemu Toivola <tst at iki dot fi>

-q,  –query          query database
-h,  –hours          show hours
-d,  –days           show days
-m,  –months         show months
-w,  –weeks          show weeks
-t,  –top10          show top10
-s,  –short          use short output
-u,  –update         update database
-i,  –iface          select interface (default: eth0)
-?,  –help           short help
-v,  –version        show version
-tr, –traffic        calculate traffic
-ru, –rateunit       swap configured rate unit
-l,  –live           show transfer rate in real time

See also “–longhelp” for complete options list and “man vnstat”.

$ vnstat
Database updated: Sat Aug 1 22:50:01 2009

  eth1 since 11/20/08

     rx: 3.32 TiB   tx: 2.81 TiB   total: 6.13 TiB

  monthly
           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
    Jul '09  609.40 GiB | 282.21 GiB | 891.61 GiB |  2.79 Mbit/s
    Aug '09   16.95 GiB |  10.46 GiB |  27.40 GiB |  2.80 Mbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated  552.14 GiB | 340.70 GiB | 892.83 GiB |

  daily
           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   yesterday   19.19 GiB |  8.63 GiB |  27.82 GiB |  2.70 Mbit/s
     today   16.95 GiB |  10.46 GiB |  27.40 GiB |  2.80 Mbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated   17.81 GiB |  10.99 GiB |  28.80 GiB |
(with 2 interfaces)
$ vnstat

           rx   /   tx   /   total  /  estimated
 Internet (eth1):
    Jul '09   31.90 GiB /  28.05 GiB /  59.95 GiB
    Aug '09  281.04 MiB /  99.45 MiB / 380.49 MiB /  12.05 GiB
   yesterday   1.23 GiB / 473.23 MiB /  1.69 GiB
     today  281.04 MiB /  99.45 MiB / 380.49 MiB /   397 MiB

 Local (eth0):
    Jul '09   25.13 GiB / 116.94 GiB / 142.07 GiB
    Aug '09  234.75 MiB /  5.03 GiB /  5.26 GiB / 170.76 GiB
   yesterday  520.55 MiB /  2.21 GiB /  2.72 GiB
     today  234.75 MiB /  5.03 GiB /  5.26 GiB /  5.51 GiB
$ vnstat -h
 eth1                                   21:25
 ^      r
 |      r
 |      r                      r
 |    r r                      r
 |   t r r                      r      t
 |   rt r r                      r r   t t
 |   rt r r                      r r   t t
 |   rt r r     t           r      r r   t t
 |   rt r rt    t          r r    r rt rt t rt rt t
 | rt rt rt rt rt r rt r       r r r r rt rt rt rt rt rt rt t
 -+--------------------------------------------------------------------------->
 | 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 h rx (KiB)  tx (KiB)   h rx (KiB)  tx (KiB)   h rx (KiB)  tx (KiB)
22  250,801  205,825  06  100,529   49,054  14  205,356  157,877
23  705,144  885,844  07   52,806   44,130  15  258,228  226,265
00  928,792  224,789  08   52,298   45,230  16 1,028,043  343,843
01 1,271,180  292,260  09   70,396   61,719  17  755,804  293,309
02  212,296  186,481  10  155,502   72,451  18  235,691  284,886
03  165,931   91,943  11  266,673   92,497  19  275,554  658,386
04  150,997  437,071  12  392,244  122,185  20  307,819  850,813
05  180,170   56,391  13  133,829  120,555  21  117,474  292,787
$ vnstat -d

 eth1 / daily

     day     rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   07/03/09   10.90 GiB |  6.39 GiB |  17.29 GiB |  1.68 Mbit/s
   07/04/09   21.21 GiB |  5.65 GiB |  26.87 GiB |  2.61 Mbit/s
   07/05/09   10.58 GiB |  6.67 GiB |  17.25 GiB |  1.67 Mbit/s
   07/06/09   49.90 GiB |  9.69 GiB |  59.59 GiB |  5.79 Mbit/s
   07/07/09   28.09 GiB |  7.58 GiB |  35.68 GiB |  3.46 Mbit/s
   07/08/09   17.60 GiB |  6.83 GiB |  24.43 GiB |  2.37 Mbit/s
   07/09/09   20.80 GiB |  15.64 GiB |  36.44 GiB |  3.54 Mbit/s
   07/10/09   16.10 GiB |  11.14 GiB |  27.24 GiB |  2.64 Mbit/s
   07/11/09   9.79 GiB |  4.96 GiB |  14.76 GiB |  1.43 Mbit/s
   07/12/09   9.36 GiB |  9.60 GiB |  18.97 GiB |  1.84 Mbit/s
   07/13/09   11.26 GiB |  8.16 GiB |  19.42 GiB |  1.89 Mbit/s
   07/14/09   32.65 GiB |  9.56 GiB |  42.21 GiB |  4.10 Mbit/s
   07/15/09   35.32 GiB |  15.55 GiB |  50.88 GiB |  4.94 Mbit/s
   07/16/09   20.71 GiB |  15.24 GiB |  35.95 GiB |  3.49 Mbit/s
   07/17/09   15.10 GiB |  15.34 GiB |  30.44 GiB |  2.95 Mbit/s
   07/18/09   14.23 GiB |  5.20 GiB |  19.44 GiB |  1.89 Mbit/s
   07/19/09   23.59 GiB |  6.73 GiB |  30.32 GiB |  2.94 Mbit/s
   07/20/09   36.36 GiB |  7.53 GiB |  43.90 GiB |  4.26 Mbit/s
   07/21/09   28.11 GiB |  6.06 GiB |  34.16 GiB |  3.32 Mbit/s
   07/22/09   20.80 GiB |  15.36 GiB |  36.16 GiB |  3.51 Mbit/s
   07/23/09   18.20 GiB |  10.71 GiB |  28.91 GiB |  2.81 Mbit/s
   07/24/09   13.07 GiB |  6.25 GiB |  19.33 GiB |  1.88 Mbit/s
   07/25/09   9.74 GiB |  6.38 GiB |  16.11 GiB |  1.56 Mbit/s
   07/26/09   11.51 GiB |  6.66 GiB |  18.17 GiB |  1.76 Mbit/s
   07/27/09   16.68 GiB |  9.18 GiB |  25.86 GiB |  2.51 Mbit/s
   07/28/09   17.06 GiB |  6.61 GiB |  23.67 GiB |  2.30 Mbit/s
   07/29/09   23.19 GiB |  7.21 GiB |  30.41 GiB |  2.95 Mbit/s
   07/30/09   9.34 GiB |  7.79 GiB |  17.13 GiB |  1.66 Mbit/s
   07/31/09   19.19 GiB |  8.63 GiB |  27.82 GiB |  2.70 Mbit/s
   08/01/09   17.13 GiB |  10.50 GiB |  27.63 GiB |  2.81 Mbit/s
   ------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated   17.94 GiB |  11.00 GiB |  28.94 GiB |
$ vnstat -m

 eth1 / monthly

   month     rx   |   tx   |  total   |  avg. rate
  ------------------------+--------------+--------------+---------------
   Nov '08   74.94 GiB |  96.48 GiB |  171.42 GiB | 554.76 kbit/s
   Dec '08   279.32 GiB |  276.05 GiB |  555.37 GiB |  1.74 Mbit/s
   Jan '09   324.34 GiB |  413.38 GiB |  737.72 GiB |  2.31 Mbit/s
   Feb '09   273.73 GiB |  362.49 GiB |  636.22 GiB |  2.21 Mbit/s
   Mar '09   353.50 GiB |  270.03 GiB |  623.53 GiB |  1.95 Mbit/s
   Apr '09   361.74 GiB |  365.01 GiB |  726.74 GiB |  2.35 Mbit/s
   May '09   345.62 GiB |  440.43 GiB |  786.05 GiB |  2.46 Mbit/s
   Jun '09   758.45 GiB |  359.30 GiB |   1.09 TiB |  3.62 Mbit/s
   Jul '09   609.40 GiB |  282.21 GiB |  891.61 GiB |  2.79 Mbit/s
   Aug '09   17.13 GiB |  10.50 GiB |  27.63 GiB |  2.81 Mbit/s
  ------------------------+--------------+--------------+---------------
  estimated  556.15 GiB |  340.85 GiB |  897.00 GiB |
$ vnstat -t

 eth1 / top 10

  #   day     rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
  -----------------------------+-------------+-------------+---------------
  1  06/24/09   80.56 GiB |  10.47 GiB |  91.03 GiB |  8.84 Mbit/s
  2  06/09/09   49.11 GiB |  21.65 GiB |  70.76 GiB |  6.87 Mbit/s
  3  06/15/09   38.01 GiB |  28.77 GiB |  66.78 GiB |  6.48 Mbit/s
  4  06/26/09   53.03 GiB |  10.57 GiB |  63.60 GiB |  6.17 Mbit/s
  5  07/06/09   49.90 GiB |  9.69 GiB |  59.59 GiB |  5.79 Mbit/s
  6  06/25/09   47.32 GiB |  10.11 GiB |  57.43 GiB |  5.58 Mbit/s
  7  02/20/09   19.15 GiB |  37.55 GiB |  56.70 GiB |  5.50 Mbit/s
  8  02/02/09   20.65 GiB |  34.03 GiB |  54.68 GiB |  5.31 Mbit/s
  9  01/14/09   20.00 GiB |  32.99 GiB |  52.99 GiB |  5.14 Mbit/s
  10  04/26/09   32.37 GiB |  19.22 GiB |  51.59 GiB |  5.01 Mbit/s
  -----------------------------+-------------+-------------+---------------
$ vnstat -w

 eth1 / weekly

           rx   |   tx   |  total  |  avg. rate
  ---------------------------+-------------+-------------+---------------
  last 7 days  114.11 GiB |  56.58 GiB | 170.69 GiB |  2.38 Mbit/s
   last week  137.79 GiB |  58.96 GiB | 196.75 GiB |  2.73 Mbit/s
  current week  102.60 GiB |  49.92 GiB | 152.52 GiB |  2.49 Mbit/s
  ---------------------------+-------------+-------------+---------------
   estimated  121.38 GiB |  59.06 GiB | 180.44 GiB |
$ vnstat -tr
3103 packets sampled in 5 seconds
Traffic average for eth1

   rx     50.41 KiB/s      289 packets/s
   tx     82.11 KiB/s      331 packets/s
$ vnstat -l
Monitoring eth0...  (press CTRL-C to stop)

  rx:    0 kbit/s   1 p/s     tx:    4 kbit/s   2 p/s

 eth0 / traffic statistics

              rx     |    tx
--------------------------------------+------------------
 bytes            21 KiB |     36 KiB
--------------------------------------+------------------
     max       60 kbit/s |    72 kbit/s
   average      3.36 kbit/s |   5.76 kbit/s
     min        0 kbit/s |    0 kbit/s
--------------------------------------+------------------
 packets            262 |       272
--------------------------------------+------------------
     max         94 p/s |     94 p/s
   average         5 p/s |      5 p/s
     min         0 p/s |      0 p/s
--------------------------------------+------------------
 time          50 seconds

Gỡ bỏ vnstat hay uninstall vnstat

# make uninstall

15) ss

ss viết tắt của Socket Statistics. Lệnh này cũng tương tự như lệnh netstat vậy.

Để hiển thị tất cả các socket đang lắng nghe

# ss -l

Recv-Q Send-Q      Local Address:Port        Peer Address:Port
0   0              *:mysql             *:*
0   0              *:pop3             *:*
0   0              *:imap             *:*
0   0              *:http             *:*
0   0              *:ndmp             *:*
0   0          127.0.0.1:scp-config            *:*
0   0              *:ftp              *:*
0   0              *:imaps             *:*
0   0              *:pop3s             *:*
0   0              :::webcache           :::*
0   0              :::ssh             :::*

Để chỉ hiển thị các kết nối đã được thiết lập

# ss -o state established
Recv-Q Send-Q      Local Address:Port        Peer Address:Port
0   0        180.235.134.14:http       66.249.67.105:46744
0   0          127.0.0.1:44706         127.0.0.1:webcache
0   69       180.235.134.14:36226       65.110.21.43:http   timer:(on,380ms,0)
0   0       ::ffff:127.0.0.1:webcache    ::ffff:127.0.0.1:44706  timer:(keepalive,119min,0)
0   596   ::ffff:180.235.134.14:ssh    ::ffff:123.20.50.205:35900  timer:(on,650ms,0)

 

Bài viết này nằm trong dự án Linux Toàn Tập website : www.gocit.vn, forum hổ trợ forum.gocit.vn , xem thêm tại link http://www.gocit.vn/du-an-linux-toan-tap/

Thảo luận bài viết tại forum : http://forum.gocit.vn/threads/15-tool-monitor-linux.444/

Print Friendly, PDF & Email

Comments

comments

Bài viết liên quan